Filistin Edebiyatında Kimlik Sorunu / The Problem of İdentity in Palestinian Literature

Haifa MAJADLY, İbrahim Yılmaz
2.115 495

Öz


Filistin’de kadın olmak, dahası kadın bir yazar olmak oldukça zordur. 1948 işgalinden beri bu topraklarda
yaşayan kadın-erkek bütün Filistinliler kimlik sorunu yaşamaktadır. Bu sorun, 2001 sonrası
Filistinlileri için daha büyük bir önem arzetmektedir. Çünkü Filistin edebiyatı daha ziyade bu dönem
sonrası gelişmiş ve konuları itibariyle önemli bir değişime uğramıştır. Bu süreçte modernite Filistin
toplumunu kuşatmış, kadınların toplumun her aşamasında var olması gibi, sosyal hayatlarında önemli
değişikliklere yol açmıştır. Kadın ve erkek her Filistinli, isyanın ötesinde, İsrail devleti içerisinde ayakta
kalabilmek, varlıklarını devam ettirebilmek için çareler aramaya yönelmişlerdir. Bu sevindirici bir
gelişme olarak görülmektedir. Zira yaşanmakta olan sosyal gerçeklik kabullenilmiştir. Bu dönemin
özelliklerinden biri de kadın yazarların ortaya çıkması, toplumsal sorunlarla ilgili eser kaleme
almalarıdır. Biz bu makalede Filistin toplumu içerisinde yaşanmakta olan kadın imajı ve onlara ait
kimlik sorununu üzerinde duracağız. Söz konusu toplumdaki sosyo-kültürel ve siyasi değişimleri
onların yazılarına bağlı olarak ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Filistin Kimliği, Filistin Edebiyatı, Kimlik Sorunu, Kadın Yazarlar, Recâ
Bekriyye, İmreetu’r-Risâle.
ABSTRACT
The Problem of İdentity in Palestinian Literature
lt is very diffucult being a woman in Palestin. It is more diffucult to be women writer. As you know
the women and men that are living in the territories occupied in 1948 have problem of identity. This
identity problem has been largely discussed in the scientific and literary writings after 2001. It is very
important for Palestinians after 2001 because developments and changes in the Palestinian literature
has been found after this period. Modernity has besieged the Palestinian society in all its aspects. More
precisely, the Palestinians started to think during this period and beyond rebellion began producing
remedies for them. This is actually a welcome development. During this period, women writers began
to emerge, as in other societies. Here we stand on the proplem identity reflecting their works in this
article. Their works of many political and socio-cultural transformation will consider how to perform.
Keywords: The Palestinian Identity, The Palestinian Literature, The Problem Of Identity, The
Women Writers, Racâ’ Bakriyya, İmraatu’r-Risâla.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.