Kalîkalâ-Erzen İsimlerinin Menşei ve Erzurum’un Fethine Dair Bazı Değerlendirmeler / The Origin of The Names Kalîkalâ-Erzen and Some Evaluations on The Conquest of Erzurum

Osman Gürbüz
1.108 421

Öz


Bu makale Kalîkalâ- Erzen isimlerinin menşeini ve Müslümanlar tarafından Erzurum
havalisinin fetih tarihini ele almaktadır. Kalîkalâ ve Erzen başlangıçta iki farklı yerleşim birimine;
ancak daha sonraki dönemlerde aynı şehre isim olarak verilmiştir. Bu konudaki kafa karışıklığı
konuyla ilgi araştırmacıları farklı değerlendirmelere sevk etmektedir. Erzurum Erzen’i ve Siirt
Erzen’i hakkında kaynaklarda verilen bilgiler de zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilmekte
ve Erzurum’un fetih tarihi hakkında yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır. Yanıltıcı bir
diğer nokta ise, kaynaklarda geçen “Ermenyakus” ifadesinin ülke ismi olmasına rağmen patrik
ismi sanılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Kalîkalâ, Erzen, İslam Fetihleri, Erzurum, Ermenyakus
ABSTRACT
The Origin of The Names Kalîkalâ-Erzen and Some Evaluations on The Conquest of
Erzurum
This article handles the origin of the names Kalîkalâ-Erzen and the conquest history of
Erzurum neighborhood by Muslims. Kalîkalâ and Erzen were given as names to two different accommodation
units at first, then to the same city in the advancing times. The confusion in this
subject urges the researchers, who are related to this subject, to different assessments. The
information given in the sources on Erzen of Erzurum and Erzen of Siirt can be used in place of
each other from time to time and cause wrong assessments about the conquest history of
Erzurum. Another misleading point is that the ‘Ermenyakos’ statement taking place in the sources
is thought as a patriarch’s name although it is a state’s name.
Keywords: Kalîkalâ, Erzen, Islam Conquests, Erzurum, Ermenyakus.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.