Emredici-Yedek Hukuk Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam Hukuku Açısından İmkânı / The Distinction of Imperative- Contructive Law Rule and The Possiblity of This in Terms of the Islamic Law

Ali İhsan Pala
1.750 781

Öz


Hukuk kurallarının konulması kadar uygulanması da büyük önem arz etmektedir. Bu
sebeple hukuk bilimcileri uygulamayı kolaylaştırmak üzere kuralların emredici-yedek kural
şeklinde ayrılması fikrini ortaya atmışlardır. Bununla kamu düzeni alanına giren kurallar ile girmeyenleri
belirleyerek insan iradesinin hukuk düzeni içindeki hareket alanını tespit etmeyi
amaçlamışlardır. Bu yazıda bu ayrımın amacı, emredici-yedek kuralların mahiyeti açıklanmakta,
doğurduğu hukuki sonuçlara yer verilmektedir. Bu bilgiler ışığında İslam hukuk sistemi açısından
bu ayrımın mümkün olup olmadığı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Modern hukuk, İslam, fıkıh, emredici, tamamlayıcı, yedek, kural, hüküm
ABSTRACT
The Distinction of Imperative- Contructive Law Rule and The Possiblity of This in Terms
of the Islamic Law
The implementation of the rules have importance as the setting rules. Due to this reason law
scientists, have put forward the idea of separation rules as imperative rule and contructive to
facilitate the application. With the determining the rules of public order and not, they have
proposed to identify the movement area human will in legal system. In this paper has been
explaned the aim of the distinction, the nature of imperative rule and contructive rule and has
been given the legal consequences. In the light of this information is considered that this distinction
is possible in terms of the Islamic legal system or not.
Keywords: Modern law, Islam, Fıqh, imperative, complementary law, contructive, rule, provision


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.