KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / The Scale for Attitude Towards Cheating: The Study of Reliability and Validity

Mustafa Fatih AY, Ahmet ÇAKMAK
1.975 1.519

Öz


ÖZ
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kopya çekmeye yönelik
tutumlarını ölçen bir ölçme aracı geliştirmektedir. Çalışmanın örneklemini
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2014-2015 akademik yılı bahar
yarıyılında öğrenimine devam eden 360 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada
ölçeğin güvenirliği için madde toplam korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı ve iki yarı güvenirlik yöntemi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizi sonuçları ölçekteki 16 maddenin üç faktörde toplandığını göstermektedir;
ahlaki tutum, çevresel şartlar, fırsat ve beceri. Ölçeğin alt
boyutlarıyla birlikte açıkladığı toplam varyans %59.26’dır. Ortaya çıkan
modelin uyum indeksleri x2/sd=2.44, RMSEA=.063, RMR=.077
SRMR=.046, GFI=.91, AGFI=.88, CFI=.98, NNFI=.98, IFI=.98 şeklindedir.
Faktörlerin iç tutarlık katsayıları sırası ile .85, .73, .85’tir. Ölçeğin tümü
için ise iç tutarlık .91 iki yarı güvenirliği ise .87 olarak bulunmuştur.
Bulgular, kopya çekmeye yönelik tutumları değerlendiren bu ölçeğin geçerli
ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kopya Çekme, Ölçek Geliştirme, İlahiyat Fakültesi


ABSTRACT
The Scale for Attitude Towards Cheating: The Study of Reliability
and Validity
The purpose of the study was to develop Attitudes Towards Cheating of
University Students. The sample consisted of 360 undergraduate students in
Ataturk University. Item-total correlation, Cronbach’s alpha and Guttman
Split-Half Coefficient were analyzed. Results of the exploratory factor 

analysis (EFA) showed that 16 items were loaded into three factors: moral
attitudes, environmental factors, opportunity and ability. Fit index values
of the model was x2/df = 2.44, RMSEA = .63, RMR= .077, SRMR = .046,
GFI = .91, AGFI = .88, CFI = .98, and NNFI = .98. The internal
consistency reliability of three factors were .85, .73 and .85 respectively. The
total variance explained was 59.26%. These findings showed that this scale
was valid and reliable instrument to evaluate attitudes towards cheating
behavior of university students.
Keywords: Cheating, Scale Development, Faculty of Teology


Anahtar kelimeler


Kopya Çekme, Ölçek Geliştirme, İlahiyat Fakültesi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akdağ, M. ve Güneş, H., Kopya Çekme Davranışları ve Kopya Çekmeye İlişkin Tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8 (3), 2002, ss.330-344

Alkan, Ş., İlköğretim İkinci Kademe ile Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Kopya Çekmeye İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi S.B.E., Elazığ 2008

Bozdoğan, A. E. ve Öztürk, Ç., Öğretmen Adayları Neden Kopya Çeker? İlköğretim Online, 7(1), 2008, ss.141-149

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., Bilimsel Araştırma Yöntemleri(10. Baskı), Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2011

Büyüköztürk, Ş., Sosyal Bilimleri İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2002

Cevizci, A., Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2013

Cronbach, L. J., Coefficient Alpha and The İnternal Structure of Tests. Psychometrika, 16 (3), 1951, ss.297-334

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş., Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, Pegem Yayıncılık, Ankara 2010

Dam, H., Örgün Din eğitiminde kopya sorunu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 2013, ss.71-108

Eminoğlu, E., Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekârlık Eğilim- lerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 2008

Jöreskogk, K. G. and Sorbom, D., Lisrel 8 Reference Guide, IL:Scientific Software International, Lincolnwood 1996

Kaymakcan, R., İlahiyat öğrencilerinin kopya çekmeye karşı yaklaşımları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 2002, ss.121-138

Krejcie, R., V., and Morgan, D. W., Determining Sample Size For Research Activities, Educational And Psychological Measurement, 30, 1970, 607-610

Külahçı, Ş., Öğretmen yetiştirmede kopya çekme sorunu (Fırat Üniversitesi örneği), II. Ulusal Eğitim Sempozyumu (18-20 Eylül 1996), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 1996

Lickona, T., Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, Bantam Books, 1991

Özçelik, D.A., Eğitim Programları ve Öğretim(2.Baskı), Pegem Akademi, Ankara 2010

Seçer, İ., Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci Spss ve Lisrel Uy- gulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara 2015a

Seçer, İ., Spss ve Lisrel ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma, Anı Yayıncılık, Ankara 2015b

Selçuk, Z., Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda Kopya Çekme, Eğitim Yönetimi, 1 (3), 1995, ss. 397-418

Semerci, Ç., Kopya Çekmeye İlişkin Tutum Ölçeği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 2003, ss.227-234

Seven, M. A. ve Engin, A. O., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Duydukları İhtiyaç ve Kopya Çekme Sebepler, Atatürk Üniversitesi S.B.E. Dergisi, 11 (1), 2008, ss.121-136

Stevenson, A.,Oxford Dictionary of English(3. Baskı), Oxford University Press, Oxford 2010

Sümer, N., Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar, Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 2000, ss.49-74

Şimşek, Ö. F., Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ekinoks Yayınları, Ankara 2007

Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S., Using multivariate statistics(4th Edition), Allyn ve Bacon, New York 2001

Tavşancıl, E., Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi (3.baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2006

Türkçe Sözlük, (11. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011

Yangın, S. ve Kahyaoğlu, M., İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutum ve Görüşleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (21), 2009, ss.46-55

Yesilyaprak, B. ve Öztürk, B., Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekme Olayına İlişkin Eğilimleri ve Görüşleri, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 1996
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.