ANTİKÇAĞDAN ALMAN İDEALİZMİNE;ESTETİK BİR DEĞER OLARAK GÜZELLİK / Beauty; As an Aesthetic Value from Antique Age to German Idealism

İsmail ŞİMŞEK
1.634 592

Öz


ÖZ

Estetiğin konusunu oluşturan güzellik problemi insanın var olması ile birlikte

ortaya çıkmış bir konudur. İnsan, karşılaştığı ya da tecrübe ettiği her nesneyi

anlamlandırma yoluna gitmiş ona güzel, çirkin, iyi, kötü, yararlı vb. estetik değerler

yüklemiştir. İnsanın karşılaşmış olduğu nesneleri anlamlandırma yolunda

o nesnelere yüklemiş olduğu en önemli estetik değer hiç şüphesiz güzellik değeridir.

Çalışmamızda estetik bir değer olan güzelliği Antikçağ’ın en önemli filozofu olan

Platon ile Alman idealizminin en önemli düşünürü olan Kant’ın görüşleri çerçevesinde

ele alıp değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler: Güzellik, Estetik, İyi, Yararlı, Doğru-Hakikat


ABSTRACT

Beauty; As an Aesthetic Value from Antique Age to German Idealism

Beauty problems which forming the subject of aesthetic is an issue that has

survived since the existence of mankind. Human being has always tended to

mean the objects he or she encounters or experiences and loaded esthetic values

to them as beautiful ugly good, bad, useful and so on. Undoubtedly, meaning to

objects that the human have encountered on the path that you have installed the

most important aesthetic value is the value of beauty. In our study, we are going

to evaluate the beauty concept, which is an aesthetic value, by considering the

views of Plato-the most important philosopher of Antique age and Kant- the most

important philosopher of German idealism.

Keywords: Beauty, Aesthetic, Good, Usefull, Truth.

 


Anahtar kelimeler


Güzellik, Estetik, İyi, Yararlı, Doğru-Hakikat

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altuğ, Taylan, Kant Estetiği, Payel Yayınları, İstanbul 2007.

Arat, Necla, Etik ve Estetik Değerler, Telos Yayınları, İstanbul 1996.

Birgit, M. Katrser, “On Aesthetics and Sensation, Reading Bumgarten With Leibniz With Deleuzcon”, Erişim Tar: 11.01.2013, www.esrheticatijdschrift.nl. Bozkurt, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Asya Kitabevi, Bursa 2000. Gürel, Peyami, “Estetik’i Doğru Anlama Üzerine”, Erişim Tar: 21.01.2012, www.makaleler.Wordt press.com Herder, Johann Gottfried, Selected Writings On Aesthetics, Princeton University Press, New Jersey, USA 2006. Kai Hammermeister, German Aesthetic Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 2002, Kant, İmmanual, Yargı Yetisinin Eleştirisi, (çev. Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul 2011. Ksenophon, Sokrates’ten Anılar, (çev. Candan Şentuna), (2. Basım), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997. Özden, H. Ömer, “Helenizm Öncesi Yunan Felsefesinde Güzellik Anlayışları”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:17, Erzurum 2002. Platon, Devlet, (çev. Nurten Koç), Kavram Yayınları, İstanbul 2011. _____ ,Phaidon, (çev. H. Ragıp Atademir- Kemal Yetkin), Sosyal Yayınları, İstanbul 2001. _____, Şölen, (çev. Birdal Akar), Şule Yayınları, İstanbul 2009. _____, Timaios, (çev. Erol Günay- Lütfü Ay), Sosyal Yayınları, İstanbul 2001. Shusterman, Richard, “Some Aesthetics: A Disciplinary Proposal’’, Journal of Aesthetics And Art Criticism, Volume: 20, 1999. Sena, Cemil, Estetik Sanat ve Güzelliğin Felsefesi, (Birinci Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul 1972. Şimşek, İsmail, Dinin Estetik Boyutu, Etüt Yayınları, Samsun 2014. Tunalı, İsmail, Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.