ARABESK KADER ALGISI-Orhan Gencebay Örneği- / Arabesque Perception of Destiny –Orhan Gencebay Case-

Sinan ÖGE
2.928 945

Öz


ÖZ

Popüler kültürün önemli unsurlarından biri olan arabesk müzik, Türkiye toplumunda

oldukça geniş kesimler üzerinde uzun yıllar etkili olmuştur. Arabesk,

özellikle göçle birlikte şehir yaşamının zorluklarına katlanma ya da onlarla mücadele

etme durumunda kalan kırsal kesimin yaşam algısını ifade etmesi bakımından

önemli bir sosyolojik unsurdur. İnsanın dini anlayışını, yaşam algısını ve

Allah’la ilişkisini yansıtan önemli kavramlardan biri olan kader konusu, arabesk

müzikte oldukça yoğun olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızda,

arabesk müzikte kader konusunun işleniş biçimi, kadere bakış açısı dolayısıyla

arabesk kitlesinin bu müzikten ne aldığı eleştirel bir şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arabesk, Orhan Gencebay, kader, kadercilik, İslam

 

ABSTRACT

Arabesque Perception of Destiny –Orhan Gencebay Case-

Arabesque music as one of the important aspects of popular culture has been

effective for many years in terms of Turkey’s society in a wide cuts. Arabesque is

an important sociological element with regard to express the life perception of

the people in rural areas who have had to endure the rigors of city life or had to

struggle with it. Matter of fate which is one of the important concepts that reflect

the religious understanding and life perception of human and the relationship

between him and God is considered intensively in arabesque music. In this context,

in our study, the way of processing the issue of fate and perspective of destiny in

arabesque music and what is the music listener receives from it was critically

examined.

Keywords: Arabesque, Orhan Gencebay, destiny, fatalism, Islam


Anahtar kelimeler


Arabesk, Orhan Gencebay, kader, kadercilik, İslam

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bolay, Süleyman Hayri, Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Anka- ra, 1996.

Ebu Hanife, Numan b. Sabit, el-Fıkhu’l-Ekber (Şerhu’l-Fıkhi’l-Ekber ile birlikte), Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut,1984.

Güler, İlhami, Allah’ın Ahlâkîliği Sorunu, Ankara okulu Yayınları, Ankara, 1998.

Güngör, Nazife, Arabesk Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993.

Küçükkaplan, Uğur, Arabesk Toplumsal ve Müzikal Bir Analiz, Ayrıntı Yayınları, İs- tanbul, 2013.

Macit, Mustafa, Sosyolojik Açıdan Kadercilik, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2010.

Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Te’vîlâtu’l-Kur’ân, Tah. Mecdî Bâsellûm, Beyrut, 2005.

Özbek, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.

Sinema Söyleşileri 2009 (Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2009), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2010.

Stokes, Martin, Türkiye’de Arabesk Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.