KUR’AN’DA İNKÂRCI MAZERETLERİ VE GEÇERSİZLİĞİ / Excuses of Disbelievers and their Invalidity in the Quran

Sinan ÖGE
1.206 780

Öz


ÖZ İlahi dinler, insanın dünya hayatında bir takım sorumlulukları yerine getirmek üzere yaratıldığını ifade eder. Teklifin sahibi olan Allah, insana sorumluluklarını yerine getirecek donanımı ve yeterlilikleri vermiştir. Fakat inkârcılar, her türlü imkâna rağmen, inkârlarına mazeret ve bahaneler üretebilmişlerdir. Kur'ân'da, teklifteki yeterliliğin sağlandığı, insanlar için Allah aleyhine hiçbir delilin kalmadığı dolayısıyla ileri sürülebilecek tüm gerekçelerin asılsız bahaneler olacağı vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: İlahi teklif, inkârcı mazeretleri, ahiret ABSTRACT Excuses of Disbelievers and their Invalidity in the Quran Divine religions reports that human beings were created to fulfill the some responsibilities in this world. God, the possessor of divine proposal, has given to human beings the equipment and qualifications to enable to fulfill his responsibilities. But the unbelievers, in spite of every opportunity, was produced some excuses and pleas for their denials. In the Qur'an, emphasized that the proposal qualification was provided and the people no longer has evidence against God and therefore all the arguments put forward are baseless. Keywords: The divine offer, denial excuses, hereafter

Anahtar kelimeler


İlahi teklif, inkârcı mazeretleri, ahiret

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abdulcebbâr, Kâdı, el-Muğnî, (el-İrâde), Tah. el-Eb George Şehhate Kanavati, Kahire, 1962, VI/b. Abdulcebbâr, Kâdı, el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîdi ve’l-Adl, XI, (et-Teklîf), Tah. Muhammed Ali en-Neccâr, Abdulhalim en-Neccâr, Kahire, 1965. Abdulcebbâr, Kâdı, el-Muhît bi’t-Teklîf, Tah. Ömer Seyyid Azmî, Kahire, tsz. Cüveynî, İmamu’l-Harameyn Ebu’l-Meâlî Abdulmelik, el-İrşâd, Tah. Es’ad Temim, Beyrut, 1996. Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Ankara, TDV. Yayınları, 1993. İbn Aşûr, Muhammed Tahir, et-Tahrîr ve’r-Tenvîr, Tunus, ed-Daru’t-Tunusiyye li’nneşr, 1984. İzutsu, Toshihiko, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavranlar, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay. İstanbul, 1991. Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Te’vîlâtu’l-Kur’ân, Tah. Mecdî Bâsellûm, Beyrut, 2005. Nesefî, Ebu’l-Mu’în, Tabsiratu’l-Edille II, Nşr. Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün, Ankara, 2003. Öge, Sinan, “Fıtratın Mîsâkı”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Erzurum 2004, ss. 243-263. Öge, Sinan, Allah’tan Alem’e İlahi Fiiller, Araştırma Yay., Ankara, 2009. Râzî, Fahruddîn, Tefsîr-i Kebîr, Ter. Heyet, Ankara, 1988-1995, X, 270. Rıza, Muhammed Reşid, Tefsîru’l-Menâr, Mısır, 1990. Şenkîtî, Muhammed Muhtar, Ezvâu’l-Beyân fî Îzâhi’l-Kur’ân bi’l-Kur’ân, Beyrut, Daru’l-Fikr, 1995. Şerif Murtazâ, Ebu’l-Kasım Ali b. Hüseyn, İnkâzu’l-Beşer mine’l-Cebri ve’l-Kader, Tah. Muhammed Ammara, Kahire, 1971 (Resâilu’l-Adl içerisinde). Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, Tah. Ahmed Muhammed Şakir, Müessesetü’r-Risale, 2000. Tûsî, Muhammed b. el-Hasen, el-İktisâd fî mâ Yete’alleku bi’l-İ’tikâd, Necef, 1979. Yolcu, Mehmet, Kur’anda İnkar Psikolojisi, İstanbul, Çıra Yay., 2004. Zühayli, Vehbe, et-Tefsîru’l-Munîr fi’l-Akîdeti ve’ş-Şerîati ve’l-Menhec, Dımaşk, Daru’lFikri’l-Muasır, 1418 h.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.