Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)

Osman Murat Telatar, Mustafa Kemal Değer, Muharrem Akın Doğanay
1.407 659

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye için zaman serisi analizleriyle teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 1996:01-2015:03 dönemi üçer aylık verileri dikkate alınmıştır. İmalat sanayinin teknoloji yoğunlukları Avrupa Birliği Ekonomik Aktivitelerin İstatistiki Sınıflaması Revizyon 2’ye göre (i) düşük, (ii) orta ve (iii) yüksek teknolojili ürünler olarak üç alt gruba ayrılmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler, Engle-Granger (1987) eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri yardımıyla incelenmiştir. Eşbütünleşme testlerinden elde edilen sonuçlara göre düşük ve orta teknolojili ürün ihracatı Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkilere sahiptir. Öte yandan Granger nedensellik sınaması sonuçlarına göre hem orta hem de ileri teknoloji yoğunluklu ürün ihracatından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik söz konusudur.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.