LİSANS DÜZEYİNDEKİ FİNANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ALGISI VE BEKLENTİLERİ

Ercan Özen, Sultan ÖZEK
2.022 539

Öz


Büyüyen bir finans sektörü ekonomik büyümeyi tetiklemektedir. Bu etkiye sahip olan finans sektörünün nitelikli işgücü gereksinimini karşılamada üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Eğitim sürecinde; üniversite, finans sektörü ve öğrenci arasında sağlıklı iletişim kurulması her kesim adına ciddi faydalar sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, bankacılık ve finans eğitimi alan lisans öğrencilerinin üniversite ve meslek yaşamına ilişkin algı ve beklenti düzeylerini ölçmek, öğrencilerin yaşları ve sınıflarının bulgular üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını araştırmaktır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi seçilmiş, 353 denekten elde edilen veriler Anova testi ile analiz edilmiştir.

Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin finans dünyasında iş yaşamının özelliklerinin farkında oldukları, finans çevrelerinden önemli beklentilere sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin üniversitede öğrenim ortamının daha çok geliştirilmesini istedikleri görülmüştür. Çalışma bulguları, öğrencilerin sınıf ve yaşlarının algı ve beklentiler üzerinde farklılıklar ortaya çıkardığını göstermektedir.

Çalışmanın bazı açıdan önemli sonuçları bulunmaktadır: Öğrencilerin finans sektörü ile ilgili algıları ve meslek ile ilgili beklentileri analiz edilerek eğitim politikalarına katkı yapması beklenmektedir. Öğrencilerin finans sektöründen beklentilerin belirlenmesi, eğitim kurumları ile sektör temsilcileri arasında iletişim ve işbirliği gereksinimini ortaya koymaktadır. İşbirliğinin gelişmesi hem öğrencilerin sektöre uygun yetişmeleri hem de sektörün gelişime uygun işgücü gereksinimini sağlamak bakımdan önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Finans, Finans Eğitimi, Finans Sektörü, Öğrenci Hedefleri, Beklenti


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.