KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Elif Oznur Acar, Andrew Fraker
1.493 312

Öz


Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde otuzun altındadır ve bu oranla Türkiye, dünya sıralamasında en geri sıralarda yer almaktadır. Bu çalışma, 2014 Dünya Kalkınma Göstergeleri verilerini kullanarak, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranını etkileyen iktisadi, demografik, eğitim ve din ile ilgili faktörleri çoklu regresyon modeli ile analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel bulgusu, Türkiye’deki gözlemlenen kadın işgücüne katılım oranının ülkenin karakteristik özellikleri kontrol edildiğinde tahmin edilen değerin üstünde olduğudur. Din faktörünün kadınların ekonomik hayata katılımındaki etkisinin, benzer Müslüman çoğunluklu ülkelere kıyasla Türkiye’de daha düşük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.