SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDAN ELDE EDİLEN FAYDALARIN TÜKETİCİ MARKA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Polat Can, İlker Çetin
1.823 365

Öz


Sosyal medya ile birlikte gelen hızlı ve etkileşimli iletişim bireysel kullanıma olduğu gibi işletmelerin kullanımına da etkilemiştir. Bu yeni iletişim modelini göz önüne alarak işletmeler pazarlama faaliyetlerini düzenlemişlerdir. Sosyal medya üzerinden yürüttükleri pazarlama ile hedef kitleye daha kolay ulaşmışlar ve onlarla daha verimli bir iletişim ağı kurmuşlardır. Bu çalışma sosyal medya pazarlamasının sağladığı faydaların, tüketici marka bağlılığına üzerine etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 385 yerli turist üzerinde anket uygulanmış ve sonuçlar SPSS 23 ve LISREL 9.1 programları ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre fonksiyonel, sosyal ve maddi faydaları etkilediği hedonik ve psikolojik faydalarını ise etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca topluluk katılımı ile marka güveninin marka bağlılığı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.