NEO-KLASİK BÜYÜME MODELİ KAPSAMINDA İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ANALİZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ:1980-2010

İbrahim HÜSEYNİ, Erol ÇAKMAK
1.151 317

Öz


Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin 1980-2010 yılları arasındaki verilerini kullanarak Neo-Klasik büyüme modeli kapsamında ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki eş-bütünleşme ve nedensellik ilişkisini incelemektir. Çalışmada Türkiye’nin yıllık toplam ihracatı, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsıla değeri, gayri safi sabit sermaye oluşumu ve üniversiteden mezun olan öğrenci sayısı değişkenleri kullanılmıştır. Johansen testi ile değişkenlerin eş bütünleşik olduğu, VECM testi ile seriler arasında çıkan bir şokun etkisinin dört dönemde düzeldiği belirlenmiştir. Analizde kullanılan Granger Nedensellik testi sonucunda, ihracat ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik olduğu belirlenmiştir. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.