İŞLETMELERDE RADYO FREKANSLI TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ (RFID) KULLANIMININ ALGINAN FAYDASI: BİR HİYERARŞİK ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ

Ramazan Kaynak, Mustafa Karadeniz, Ahmet Durmaz
1.673 341

Öz


          Hızla küreselleşen dünyada işletmeler, daralan pazar paylarını ve azalan kâr oranlarını artırmak için yeni teknolojilere başvurmaktadır. Teknolojideki yenilik ve değişiklikleri takip etmek, mal veya hizmet üreten işletmeler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Radyo frekanslı tanımlama (RFID) teknolojisi bu anlamda zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanması, rekabet gücünün arttırılmasında etkili faktörlerden birisi durumuna gelmiştir. İşletmelere zaman tasarrufu ile operasyonel maliyetlerin azaltılmasında önemli tasarruflar sağlayan RFID, her geçen gün daha fazla firma tarafından tercih edilmektedir. İşletmelerde RFID teknolojisine ilişkin algılanan faydayı ortaya çıkarmak bu araştırmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Çalışmanın literatür bölümünde RFID teknolojisi, kullanım alanları ve model geliştirme sürecine yer verilmiştir. Araştırmada uygulama verileri, Gebze bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan personelden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Analiz bulguları göstermektedir ki, RFID konusunda algılanan faydayı en çok iki değişken etkilemektedir. Bunlar; performans beklentisi ve teknolojik bilgiye hakimiyettir. Araştırma modelinde yer alan diğer değişkenlerden; kesintisiz iletişim, ilgililik, maliyet tasarrufu ve memnuniyetin algılanan fayda üzerinde etkilerinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.