ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

Ebru Tolay, Olca Sürgevil Dalkılıç, Oytun Boran Sezgin
2.955 657

Öz


Bu çalışmanın amacı, en başarılı değişim çabalarını dahi engelleyici rol oynayan ve “değişime karşı kötümser bakış açısı” şeklinde tanımlanan “örgütsel değişim sinizmi” olgusunu ölçmeye yönelik Türk çalışma koşullarına uygun bir ölçme aracı geliştirmektir. Madde havuzu oluşturulması, kapsam geçerliliği, uygulama, yapı geçerliliği ve ölçek güvenilirliği hesaplanması aşamalarından oluşan çalışmanın, sunduğu ölçme aracı sayesinde, değişime yönelik sinizm konusu ile ilgili çalışacak araştırmacılara ve örgütsel değişim uygulamacılarına katkı sağlaması umulmaktadır.

Çalışmada odak grup ve mülakat verilerine dayanarak geliştirilen ölçek, daha sonra farklı iş kollarında ve işletmelerde görev yapan, alt ve orta kademe yöneticiler ile yönetici olmayan 255 çalışan üzerinde test edilmiştir. Gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre, üç faktör ve 15 maddeden oluşan bir soru formuna ulaşılmıştır. Yönetimsel, deneyimsel ve edinimsel sinizm olarak isimlendirilen bu faktörlere ilişkin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla, .89, .82 ve .85 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında ölçeğe ait faktörlerin, varyansı yaklaşık %65 oranında açıkladığı tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.