İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ

Atılhan NAKTİYOK, Ülke Hilal AĞIRMAN
2.142 472

Öz


Bu çalışmanın amacı, çalışanlardan sergilemeleri beklenen iş odaklı duygusal emek gösterimlerinin duygusal tükenme üzerine olan etkisinde mesleki bağlılığın ve çalışan odaklı duygusal emek gösterimlerinin rolünün değerlendirilmesidir. Araştırmaya ilişkin verilere, Erzurum il merkezinde kamu hastanelerinde görev yapmakta olan 267 hemşireye anket uygulanarak ulaşılmıştır. Çalışmaya konu olan değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla oluşturulan model ve alternatif model, yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, iş odaklı duygusal emek gösterimlerinin, olumsuz duyguları göstermeme gerekliliği boyutunun duygusal tükenmişlikle ilişkisinde mesleki bağlılığın aracılık rolünü öneren modelin en iyi uyum sağlayan model olduğunu göstermiştir. Çalışmada, duygusal emek ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ele alan daha önceki araştırmalardan farklı olarak mesleki bağlılığın bu ilişkideki rolü vurgulanmakta ve elde edilen sonuçlar, ilgili literatür kapsamında tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: İş odaklı duygusal emek, çalışan odaklı duygusal emek, duygusal tükenmişlik, mesleki bağlılık,işten ayrılma niyeti.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.