KURUMSAL MARKA İMAJININ KURUMSAL BAĞLILIĞA ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Aysel ERCİŞ, Emre HARORLI
1.769 372

Öz


 Özellikle ülkemizde son 10 yılda kurulan yeni üniversitelerde yaşanan öğretim elemanı açığı nedeniyle aralarında ciddi anlamda öğretim elemanı geçişi yaşanmaya başlamıştır. Bu erozyonu önlemek için üniversitelerin olumlu kurumsal imaja ve bağlılık duyguları yüksek çalışanlara ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada önemli farklılaşma aracı olan çalışanların, görev yaptıkları kurum imajlarına yönelik algılarının kurumsal bağlılıklarına etkilerinin olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, görev yapan öğretim elemanlarından anket yöntemi ile veri temin edilmiş ve elde edilen verilere sırasıyla faktör analizi ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda marka imajı unsurlarından kurumsal felsefenin, fiziksel imkanların ve kurumsal kalitenin duygusal ve normatif bağlılığı etkilediği tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.