TÜRKİYE’NİN ANTİDAMPİNG UYGULAMALARININ EKONOMETRİK ANALİZİ

Hüseyin Özer, Gökhan Erkal
1.519 370

Öz


Günümüzde uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi sonucu dampinge karşı önlemler, yerli sanayinin haksız rekabete karşı korunması açısından hızla önem kazanmaktadır. Bir ülkenin, ithal ettiği ürünle aynı özellikleri taşıyan ürünün yerel üreticilerine zarar veya zarar tehdidi arz ettiğini veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini belirlemesi durumunda kullandığı antidamping uygulamaları 1904 yılında ilk olarak Kanada’da kullanılmış ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkeler tarafından da yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de makroekonomik değişkenlerin antidamping uygulamaları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Makroekonomik değişkenler ve antidamping uygulamaları arasındaki ilişki Negatif Binomial Regresyon modeli kullanılarak 1989-2011 dönemi için analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin antidamping uygulamaları üzerinde; ithalat artış hızının pozitif, Türkiye’nin GSYİH büyüme hızının negatif ve Türkiye’nin antidamping soruşturmalarına en fazla maruz kalan 10 ülkeye ait GSYİH büyüme hızlarının pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antidamping, Negatif Binomial Regresyon, Dünya Ticaret Örgütü


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.