Çalışanlara Verilen Yemek Hizmetiyle Örgütsel Özdeşleşme Etkileşimi: Kosova ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması

Gökdeniz Kalkın, Haluk Erdem
1.261 335

Öz


Bu çalışmanın amacı, örgütler tarafından işgörenlere sağlanan yemek hizmetinin beğenilme düzeyinin örgütsel özdeşleşmeye olan etkisini kültürel farklıklar bağlamında belirlemektir. Bu maksatla Kosova (n=101) ve Türkiye’de (n=190) özel güvenlik sektöründe çalışanlardan veriler toplanmıştır. Yapısal eşitlik modeli ile yapılan yol analizi sonucunda çalışanlara örgütleri tarafından sağlanan yemek hizmetinin önemli bir motivasyon aracı olduğu görülmüş ve örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönlü etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca her iki örneklemden elde edilen sonuçlar incelendiğinde, kültürel farklılıkların değişkenler arasındaki ilişkinin gücünde etkisinin olduğu gözlenmiştir. İlave olarak Kosova örneklemi için lezzet ve hijyen faktörlerinin örgütsel özdeşleşme açısından önemli olduğu görülürken, Türkiye örneklemi için hijyen faktörünün önem arz ettiği belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.