İNDİRİM MARKETLERİNDE MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ, MÜŞTERİ SADAKATİ VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİ

Hatice Dağcı Büyük, Aysel ERCİŞ
1.872 429

Öz


Bu çalışmanın amacı indirim marketlerinde müşteri değerinin müşteri tatmini, müşteri sadakati ve ağızdan ağıza iletişime olan etkisini incelemektir. Bu doğrultuda Rize’de 313 tüketiciye anket uygulanmış, tüketicilerin indirim marketlerine yönelik algıladıkları değerin müşteri tatmini, müşteri sadakati ve ağızdan ağza iletişim oluşturmada etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre müşteri değeri boyutlarından olan fonksiyonel müşteri değeri, sosyal müşteri değeri ve algılanan fedakarlığın müşteri tatmini oluşturmada; müşteri tatmininin, müşteri sadakati ve ağızdan ağıza iletişim oluşturmada etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.