KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Hüseyin Daştan, Nagehan Dudu, Gürkan Çalmaşur
2.425 637

Öz


Bu çalışmanın amacı, Erzurum ilini kış turizminden yararlanmak amacıyla tercih eden bireylerin bölgeyi seçme nedenlerini etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu nedenlerin sosyo-ekonomik ile demografik faktörler ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, 2015 yılında Erzurum ilinde 531 turiste uygulanan anket yolu ile elde edilen veriler, Ki-Kare testi ve logit model yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, milliyet, meslek, yaş ve gelir değişkenleri ile Erzurum ilinin tercih edilme olasılığı arasında doğru yönlü, eğitim ve harcama değişkenleri ile ise ters yönlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.