TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Arman Zafer Yalçın, Fatih ÇAKMAK
1.636 633

Öz


Günümüzde, sağlık harcamaları, ekonomik kalkınmanın en temel belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada devletler kendi sağlık sistemlerini geliştirerek hem insani gelişim yolunda, hem de gelir dağılımında adaletin sağlanmasında ilerlemeye çalışmaktadırlar. Türkiye’de son yıllarda kamu sağlık harcamalarında önemli miktarda artış yaşanmıştır. Bu çalışmada, artan kamu sağlık harcamalarının insani gelişim düzeyi üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığı regresyon analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada 1991-2013 yıllarına ait kamu sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, hekim başına düşen kişi sayısı ve yataklı sağlık kurumu sayısı kullanılmıştır. Anılan dönemde kamu sağlık harcamalarının insani gelişim üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış ve gerek toplam sağlık harcamalarının gerekse de kamu sağlık harcamalarının OECD ortalamasının çok altında olması nedeniyle daha çok yataklı tedavi kurumuna ve sağlık personeline ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.