DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI

Ali Eren Alper, Gürçem Oransay
1.940 423

Öz


1980’lerden sonra hızla birbirlerine entegre olan finans piyasaları, uluslararası sermaye hareketlerinin yönünün değişmesine neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler, yabancı yatırımları çekebilmek için, çeşitli uygulamalarla ülkelerini cazip hale getirme rekabeti içindeyken, gelişmiş ekonomiler ise bir yandan sermaye ihraç edip, bir yandan da DYY’yi en çok cezbeden ülkeler olmuşlardır.

Bu çalışmanın amacı; DYY’nin belirleyicilerinin 12 üst orta gelirli ülke grubu ve 22 yüksek gelirli OECD ülke grubu için ayrı ayrı analizinin yapılması ve bu iki gelişmişlik düzeyindeki ülke grubunun DYY belirleyicilerinin arasındaki farklılıkların ortaya konmasıdır.  Bu amaçla çalışmada; 2005-2013 arası yıllık verilerle öncelikle Faktör Analizi (FA) yapılarak elde edilen sonuçlar, panel veri analizi (uygun genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi- FGLS) çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; üst orta gelirli ülkeler grubunda cari denge ve kamu yatırımları birbirini destekler nitelikte olup, DYY üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra DYY üzerinde GSYİH’nin pozitif, finansal gelişmişliğin ise negatif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yüksek gelirli OECD ülke grubunda ise altyapı sistemleri, cari denge ve inovasyon değişimleri kendi aralarında; enformasyon teknolojileri, inovasyon değişimleri ve kamu yatırımları da kendi aralarında olmak üzere birbirini destekler nitelikte olup DYY üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Ayrıca bu ülke grubunda GSYİH ve nüfus artışının DYY üzerinde pozitif, ücretlerin ise negatif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.