MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

Hakan Yazarkan, Züleyha Yılmaz
1.762 443

Öz


Muhasebecilik mesleği her ülkede hemen hemen aynı faaliyetleri kapsamakla birlikte, meslek mensubu olma koşulları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde bu mesleğe mensup olmak için gerekli eğitim koşullarını sağlamış olmanın yanı sıra staj zorunluluğu mevcuttur. Araştırmanın amacı, SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik) stajı yapmakta olan meslek mensubu adaylarının staj eğitimleri süresince karşılaştıkları sorunları ve yetkili kişi ve kuruluşlardan beklentilerini ortaya koymak ve staj sürecinin kalitesini artırmaya yönelik öneriler üretmektir. Bu doğrultuda TR90 Bölgesi’nde staj yapmakta olan 92 katılımcıdan anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 18.0 paket programı kullanılarak frekans, faktör, t testi ve ANOVA analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışmada stajyerlerin başlıca staj ücretleri, staj süresi, yoğun çalışma temposu, SMMM’lerin stajyer çalıştırmada isteksiz olması gibi konulardan kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiş ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.