Green IT Ürün Tercihlerinde Tüketici Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti

ikram Daştan, Cem Gürler
1.219 543

Öz


Günümüzde, teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak birçok elektronik ürün üretilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Bütün bu elektronik ürünlerin üretilmesi ve kullanılması çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Yapılan araştırmalar, dünya atıklarının %3’ünün elektronik atıklardan ve karbondioksit emisyonundan %2’sinin ise bilişim teknolojileri tarafından üretildiğini ortaya koymaktadır. Çevresel problemlerin artması ve elektronik ürünlerin çevreye yapmış olduğu etki, Green IT (Yeşil BT)’nin öneminin artmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin  teknolojik ürün tercihlerinde Yeşil BT ürünlerini tercih etmelerine etki eden faktörlerin neler olduğu ve etki düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 221 Yalova Üniversitesi öğrencisine ulaşılarak yüzyüze anket yöntemiyle veriler toplanmış ve çeşitli istatistik programlarıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre bireysel etki faktörünün satın alma niyeti üzerinde etkisinin olmadığını diğer faktörler olan kolektivizm, öz benlik ve alışkanlıkların Yeşil BT satın alma niyetini etkilediği tespit edilmiştir. 

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.