AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKASININ BÖLGELERE ETKİSİ: BELÇİKA ÖRNEĞİ

Bilal ŞİNİK, Ramazan Telci
2.116 631

Öz


Avrupa Birliği’nin (AB) üye ülkeler ve aday ülkelere yönelik uyumlaştırma araçlarından olan “Bölgesel Politika”nın Belçika özelinde incelendiği bu çalışmada ilk olarak bölgesel politikanın ne olduğu ve AB bütünleşme sürecinin bölgesel politikayla bağı incelenmiştir. Bölgesel politikanın amaçları ve araçlarının ortaya koyulmasının ardından Belçika’nın bölgesel yapısına değinilmiştir. Her ülkenin kültürel ve siyasal yapısı, AB politikalarının uygulanışını ve elde edilen sonuçları etkileyen özgün durumlardır. Belçika’da AB bölgesel politikasının uygulanmasını ve başarı şansını etkileyen özgün durumlar da bu ülkenin siyasi ve yönetsel yapısı ile bölgesel yapının tarihi gelişimidir. Bu açıdan çalışmada Belçika’nın özgün durumlarına da değinilmiş ve son olarak da Flaman ve Valon Bölgesi’nde uygulanan Avrupa Birliği bölgesel politikası araştırılmıştır

Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği, Bölgesel Politika, Belçika, Flaman, Valon

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akşahin, S. B. (2008). Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası, Yapısal Araçların Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. ve Türkiye’nin Uyumu,

Atay, N. (2011). Avrupa Birliği Bölgesel Gelişme Politikası. 1. Uluslararası Bölgesel SayfaDownload/bildiri_nihan_atay.pdf. Konferansı. Malatya. www.fka.org.tr/

Bache, I. R. Jones. (2000). “Has EU Regional Policy Empowered the Regions? A Study of Spain and the United Kingdom”. Regional & Federal Studies.Vol. 10, No. 3, Autumn, ss. 1-20.

Beyers, J., P. Bursens. (2006). “The European Rescue of the Federal State: How Europeanisation Shapes the Belgian State”,West European Politics. 29: 5. ss: 1057-1078.

Can, E. (2004). Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonlar: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Cihangir, D. (2010). Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası ve Bölgesel Yönetimler, İKV Değerlendirme Notu (27) Aralık.

Cihangir, D. (2011). Bölgesel Politika: Sorularla AB Politikaları ve Türkiye Serisi, Seri No: 8. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.. Committee of the Regions,

http://cor.europa.eu/en/takepart/thesis/

Documents/barbara- sawicz_abstract.pdf. (10.06.2015).

Demiral, B. (2006). “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölge, Bölgeselleşme, Bölgecilik ve Bölge Yönetimleri”, H. Özgür, B. Parlak (ed.). Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Bursa: Alfa Akademi.

Dudek, C. M. (2001). “The European Union’s Effect Upon Regional Economic Development and Regional Governments’ Policy-Making Ability”, Regional & Federal Studies. Vol. 11, No. 1, Spring , ss. 101-125.

Eliçin-Arıkan, Y. (2006). “Avrupa Bütünleşmesi ve Bölgecilik”,H. Özgür, B. Parlak (ed.). Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Bursa: Alfa Akademi. ss: 107-128.

Erk, J. (2008). Explaining Federalizm (State, Society and Congruence in Austria, Belgium, Canada, Germany and Switzerland), London and New York: Routledge.

European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/ fiche/nsrf.pdf (03.06.2013).

European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/informat/country2 009/be_en.pdf (03.06.2015). European Commission,

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/

details_new.cfm?gvPAY=BE&gv_reg=ALL&gv_PGM=1079&LAN=

7&gv_PER=2&gv_d efL=7 (03.06.2013). European Commission,

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/ (03.06.2013).

Goldsmith, M. (1993). “The Europeanisation of Local Government”, Urban Studies,Vol. 30, No:4/5. ss.683-699.

Happaerts, S., S. Schunz, H. Bruyninckx. (2012). “Federalizm and Intergovernmental Relations: The Multi-Level Politics of Climate Change Policy in Belgium”,Journal of Contemporary European Studies,20:4. ss. 441-458.

Hendriks, F. (2001). “Belgium: Federalism and Subnational Democracy in a Divided Country”, J. Loughlin (ed.). Subnational Democracy in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

Judt, T. (2009). Savaş Sonrası -1945 Sonrası Avrupa Tarihi, D. Şendil.

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Karaer, A. (2011). Valon ve Flaman Toplulukları Arasında Yaşanan Sorunun Belçika’nın Siyasi Yapısına ve Avrupa Birliği Üyeliğine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü.

Kocabaş, M. (2011). “Belçika Parçalanırken”,21. Yüzyıl Dergisi,Sayı: 26. ss. 51-58.

Koçak, S. Y. (2009). “Avrupa Birliği Geri Kalmış Bölgeleri Geliştirebildi mi: Extremadura ve Viseu Bölgeleri”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 3, ss.327-341.

Kösecik, M. (2006). “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Açısından Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci ve Anayasası”, H. Özgür, B. Parlak (ed.). Avrupa Akademi.

Mengi, A. (1998). Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara: İmaj Yayıncılık.

Mengi, A. N. Algan. (2003). Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme AB ve Türkiye Örneği, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Milward, A. (1992). The European Rescue of the Nation-State, London: Routledge.

Öncel, A. (2012). “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Türkiye Bölgesel Gelişme Politikalarına Etkileri”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi.

Cilt: No: 1, ss.11-21.

Özer, M. A. (2006). Avrupa Birliği Yolunda Türk Kamu Yönetimi. Ankara: Platin Yayınları.

Sawicz, B. (2012). Influence of European Union’s Regional Policy on Convergence Process of its Regions. Poland: Institute of Risk Management.

Sepos, A. (2003). “EU Policy-Making in Federal States: The Case of Belgium”, Regional Federal Studies. 13: 2. ss. 57-83.

Swenden, W., M. T. Jans. (2006). “Will it stay or will it go? Federalism and the Sustainability of Belgium”,West European Politics. 29: 5. ss. 877- 894.

Tondl, G. (2004). “EU Regional Policy. Experiences and Future Concerns”, Working Papers, Europainstitut, Wirtschafts Universitat Wien. Nr: 59.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg- ulke.cfm?id=Belçika#profil (29.05.2013).

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, http://www.musavirlikler.gov.tr/ haberdetay.cfm?HaberID=14228&ulke=B&dil=TR (02.06.2015). Türkiye Cumhuriyeti (02.06.2013). Bakanlığı,

www.counsellors.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/belcika-siyasi- gorunumu.tr.mfa (01.06.2015).

Yıldız, F. F., K. Akdağ. (2006). “Avrupa Birliği Yapısal Fonları Kapsamında ile Bölgesel Karşılaştırılması”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi. Sayı: 167. ss. 29-37. Kırsal Kalkınma Fonlarının
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.