ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ

ERGÜN KÜÇÜK
1.317 225

Öz


Birçok farklı finansal olayı sıklıkla ilgilendirmesi, dönem net kâr/zararının doğru bulunabilmesi açısından göz önüne alınmasının gerekli olması gibi nedenlerle finansal raporlama açısından ertelenmiş vergi etkilerinin izlenmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, diğer kapsamlı kâr/zarar tablosunda raporlanan gelir ve giderlere yönelik ertelenmiş vergi etkilerinin izlenmesi hususu üzerinde yeterince durulmayan spesifik bir konuyu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve giderlerin ortaya çıkardığı ertelenmiş vergi etkilerini muhasebe standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde Türkiye örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu amaçla, çalışmada, satışa hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış hazine bonosu örneği üzerinden hareket edilerek; ortaya çıkması muhtemel finansal olayların muhasebe standartları, vergi mevzuatı ve MSUGT’nin gereklerine uygun olarak nasıl kayıt altına alınacağı üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmada, söz konusu kayıtların doğruluğunu test etmek ve kapsamlı kâr/zarar tablosu üzerindeki etkilerini gösterebilmek amacıyla bazı analiz ve değerlendirmelere yer verilmektedir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.