BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU

BENAZİR ÖZTÜRK, ELİF ÇOLAKOĞLU
2.388 688

Öz


Özet: Bölgesel gelişme farklılıklarını gidermek amacıyla, kamu yönetimi alanında getirdikleri yeni yaklaşımların küreselleşme ve yerelleşmenin etkisiyle kalkınma anlayışında değişim gerçekleşmiş ve yönetişim esaslı kalkınma ajansları ülkede kurulmuştur. Söz konusu ajansların temel amacı, bulundukları bölgede hizmet vererek ekonomiyi canlandırma, yatırımları artırma ve yöre halkının katılım düzeyini artırmaktadır. Bu doğrultuda kalkınmada önemli olan hızlı karar alma ve uygulama; yeniliklere, değişimlere açık olma ve uyum sağlama; etkileşim ve işbirliğine önem verme ve çok yönlü düşünebilme esaslarına göre ajansların yapısı oluşturulmaktadır. Bu çalışma ile bölgeselleşme, yerelleşme ve yerel özerklik kavramları doğrultusunda şekillenen ve bölgesel kalkınmada merkez ile yerel arasında aracı kurumlar olarak nitelendirilen kalkınma ajanslarının yönetişim esaslı yapılar olarak Türk İdari Teşkilatı içerisindeki konumunun incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma Politikaları, Yönetişim, Türk İdari Teşkilatı.


Anahtar kelimeler


Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma Politikaları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aktan, C. C. (2003), Değişim Çağında Devlet, Çizgi Kitabevi, Konya.

Aydemir, C. ve Karakoyun, İ. (2011), Yeni Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı ve Kalkınma Ajansları: Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği, Ekin Kitabevi, Bursa.

Ayman Güler, B. (2005), “Sunuş”, M. Turan (edit.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir Ne Değildir?, (ss. 3-10), Paragraf Yayınevi, Ankara.

Ayman Güler, B. (2005), Devlette Reform Yazıları, Paragraf Yayınevi, Ankara.

Ayman Güler, B. (2011), Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, İmge Kitabevi, Ankara.

Bostan, Y. (2010), “Kalkınma Ajanslarının Personelinin Hukuki Statüsünün İş Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi”, B. Akgül (edit.), Uzay, N., Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri Kalkınma Ajansları, Ekin Kitabevi, Bursa, ss.487-506.

Bozkurt, Ö. ve Turgay, E. (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Yayın No:283, Ankara.

Ergüder, C. (2011), Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İzmir Kalkınma Ajansı Örneği, Altı Nokta Yayınevi, İzmir.

Çevik, H. H. (2004), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Çiçek, A. C. (2011), “Neoliberalizmin „Yeni Kamu Yönetimi‟ Anlayışını Meşrulaştırma Aracı Olarak „Yönetişim‟ ve Türkiye Kamu Yönetimi Üzerine Yansımaları”, Y. Koçak ve A. C. Çiçek (edit.), Kamu Yönetimi, SFS Grup Yayınevi, Ankara, ss.49-66.

Dedeoğlu, E. ve Sertesen, S. (2011), Yeni Nesil Bölgesel Planlama Deneyimi Üzerine Bir Yönetişim Çerçevesi Önerisi, TEPAV Yayını, Ankara.

Demir, F. (2009), “Bölgesel Kalkınma Ajansları: Ulusal Kalkınma ve Yerel Demokrasi İlişkisine Somut Bir Örnek”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, TODAİE, Ankara, ss.705-714.

Demir, Ö. ve Acar, M. (2005), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Adres Yayınları, Ankara.

Dinler, Z. (2012), Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, Bursa.

Emini, F. T. ve Görün, M. (2013), “Türkiye‟de Faaliyet Gösteren Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin Analizi”, M. Ökmen ve G. Şeker ve F. Yaman (edit.), Küreselleşme- Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları, Orion Kitabevi, Ankara, ss.75-105.

Eryılmaz, B. (2010), Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara.

Göymen, K. (2010), Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma, Boyut Yayıncılık, İstanbul.

Gözübüyük, Ş. (2007), Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.

Gözübüyük, Ş. (2001), Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara.

Gündüz, A. Y. (2006), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Kitabevi, Bursa.

Kara, M. (2008), Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Politikalarına Yansımaları, DPT Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, DPT Yayını, Ankara.

Kavruk, H., Türk Kamu Yönetiminde Bağımsız İdari Otoriteler ve Ajanslar, (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/10(2).PDF), Tarihi: 27.12.2013). (Erişim

Maç, N. (2006), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye, Konya Ticaret Odası Etüd-Araştırma Servisi Araştırma Raporu, Sayı: 117/76.

Müftüoğlu, B. G. (2006), “Küresel Rekabetin Cazibe Merkezi: Yerel/Bölgesel Dinamikler”, (Editör: F.Aylan ARI), Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, İstanbul, ss.117-148.

Nalbant, A. (2012), Üniter Devlet Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, XII Levha Yayınları, İstanbul.

Özden, K. (2007), “Yerel Demokrasi Bağlamında Türkiye‟de Ombudsman Denetimi”, B. Eryılmaz, M. Eken ve M. L. Şen (edit.), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.384-410.

Öztekin, A. (2005), Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Şahin, A. vd. (2013), “Bölgesel kalkınmada Ajans Modeli: Shannon ve İzmir Kalkınma Ajansları”, M. Ökmen, G. Şeker ve F. Yaman (edit.), Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları, Orion Kitabevi, Ankara, ss.139-168.

Tortop, N., İşbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Tutar, H. ve Demir, B. Ö. (2013), Kalkınma Ajansları İçin Proje Hazırlama Kılavuzu, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı.

Uygun, O. (2007), Federal Devlet, XII Levha Yayınları, İstanbul.

Yılmaz, A. ve Bozkurt, Y. (2007), Türk Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Zibel, E. (2009), “Küreselleşme, Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Ajansları”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, TODAİE, Ankara, ss.679-685.

DPT (2000), VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ‘Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ (DPT:2502- ÖİK:523), DPT Yayını, Ankara.

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun, (2006), T.C. Resmi Gazete, 26074, 8 Şubat 2006.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.