MUHASEBE STAJYERLERİNİN MESLEK MENSUPLARINDAN VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN BEKLENTİLERİ: MANİSA İLİ ARAŞTIRMASI

Emre KAPLANOĞLU
2.280 670

Öz


Muhasebe mesleğini kariyer olarak seçen kişiler için staj, yükseköğrenimden mezun olmaları ile meslek unvanının elde edilmesi arasındaki çok önemli bir aşamadır. Muhasebe stajyerleri hem kuramsal bilgilerini uygulamayla birleştirecekleri bir ortamda yer almakta hem de meslek tecrübesi edinecekleri kişilerle ve kurumlarla çalışma fırsatı bulmaktadırlar. Muhasebe mesleğinin gelecekteki temsilcileri olarak görülmesi gereken stajyerlerin, nitelikli bireyler olarak mesleğe kazandırılması, sadece mesleği icra eden değil sosyal bir birey olabilmeleri için meslek mensuplarının ve meslek örgütlerinin önemli görevleri vardır. Bu araştırmanın amacı, muhasebe stajyerlerinin meslek mensuplarından ve meslek örgütlerinden beklentilerini ortaya koymak ve bu beklentileri karşılayabilecek çözüm önerileri getirmektir. Araştırma 5’li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmış anket çalışmasına göre değerlendirilmiştir ve Manisa ilinde stajlarını yapmakta olan toplam 107 muhasebe meslek stajyerinden 72 stajyere uygulanmıştır. Anket çalışmasının ilk kısmı stajyerlerin meslek mensuplarından beklentilerini ve ikinci kısmı da meslek örgütlerinden beklentilerini ölçmeye yöneliktir.

Anahtar kelimeler


Muhasebe, Stajyer, Beklentiler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Baş, T. (2013), Anket - Nasıl Hazırlanır? Nasıl Uygulanır? Nasıl Değerlendirilir?, Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, Ankara.

Çankal, Y. (2010), “SMMM Stajyerlerinin Sorunları ve Beklentileri”, Dayanışma-İzmir SMMMO Dergisi, Sayı: 108, ss.93-94.

Gürdal, K. ve Doğan, M. (2014), “Muhasebe Stajyerlerinin Profili Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 41, ss.1-16. IFAC-IAESB (2014), International Education Standards, http://www.ifac.org/education/publications-resources, (Erişim Tarihi: 002014).

Manisa SMMMO (2013), “Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar”, http://www.manisasmmmo.org.tr/ 2013mali.html, (Erişim Tarihi: 002014).

Nalbantoğlu, R. (1997), “Meslek Mensuplarının Yetiştirdikleri Stajyerlerin Durumu”, II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMMO Yayınları No:19, İstanbul.

Pekdemir, I. (2000), “Profesyonel Muhasebecilikte Meslek Öncesi Staj Uygulaması: Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, ss.43-64.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Staj Yönetmeliği, 01997 tarihli ve 23089 Sayılı Resmi Gazete.

Tekin, V.N. (2014), SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, 3.Baskı, Ankara.

TESMER _ (2014), _ “Staja _ Giriş _ Sınavı _ Konuları _ ve _ Yüzdelik _ Dağılımı”, _ htt p://www.tesmer.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&i d=79, (Erişim Tarihi: 25.05.2014).

Uzay, Ş. (2005), “Muhasebe Meslek Stajyerlerinin Sorunları ve Beklentileri: Bir Araştırma”, MUFAD – Muhasebe ve Finansman Dergisi, 25, ss.70

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.