ÇEVRESEL KAYGI, ALGILANAN TÜKETİCİ ETKİNLİĞİ VE KOLLEKTİVİSMİN, TÜKETİCİLERİN YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ceyda Tanrıkulu
2.600 842

Öz


Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi; kollektivismin ve psikografik özellik olarak çevresel kaygının ve algılanan tüketici etkinliğinin, yeşil satın alma davranışı üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. İkincisi; çevresel kaygının ve algılanan tüketici etkinliğinin, kollektivism ve yeşil satın alma davranışı arasındaki ilişkide arabulucu olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmada, veriler tüketicilerden anket yolu ile toplanmıştır. Anketler, kolayda örnekleme kullanılarak Adana’da yaşayan tüketicilerin kendi kendilerine doldurmaları ile gerçekleştirilmiştir. Hipotez testleri için regresyon ve arabuluculuk analizi kullanılmıştır. Bulgular, yeşil satın alma davranışının; çevresel kaygı, algılanan tüketici etkinliği ve kollektivismden olumlu yönde etkilendiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, bulgular, çevresel kaygı ve algılanan tüketici etkinliğinin, yeşil satın alma üzerinde hem direkt etkisini hem de yeşil satın alma davranışının kollektivismden nasıl etkilendiğini gösteren arabulucu değişken olarak dolaylı etkisini ortaya çıkararak bunların, tüketicilerin yeşil satın alma davranışlarında temel rollere sahip oldularını göstermiştir. Çalışmanın, tüketici davranışları literatürüne ve uygulamaya beklenen temel katkılarından birisi; tüketicilerin yeşil davranışlarının incelenmesinde arabuluculuğun kullanılarak, kollektivistlik ile yeşil satın alma davranışı arasındaki ilişkisinin neden ve nasıl olduğuna bir açıklama sağlamasıdır.

Anahtar kelimeler


Çevresel Kaygı, Algılanan Tüketici Etkinliği

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abdul-Muhmin ve Alhassan G. (2007) “Explaining Consumers’ Willingness To Be Environmetally Friendly” International Journal of Consumer Studies, 31(3), ss.237-247.

Akehurst, G., Afonso, C. ve Gonçalves, H. M. (2012) “Re-Examining Green Purchase Behaviour and The Green Consumer Profile: New Evidences” Management Decision, 50(5), ss. 972-988.

Aracioglu, B. ve Tatlidil, R. (2009) “Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Etkileri” Ege Academic Review, 9(2),ss. 435-461.

Ay, C.ve Ecevit, Z. (2005) “ Çevre bilinçli tüketiciler” Akdeniz İİBF Dergisi, 10, ss. 238-263.

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986) “The Moderator– Mediator Variable Distinction In Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations” Journal of Personality and Social Psychology, 51, ss.1173–1182.

Chan, R. Y. (2001). Determinants of Chinese consumers' green purchase behavior. Psychology & Marketing, 18(4), ss. 389-413.

Cheah, I.ve Phau, I. (2005) “Toward a Framework of Consumers’ willingness to Purchase Environmentally Friendly Products: A study of antecedents and moderator. Broadening the boundaries” Univ. of Western Australia, ss:39-46.

Cho, Y. N., Thyroff, A., Rapert, M. I., Park, S. Y.ve Lee, H. J. (2013) “ To Be Or Not To Be Green: Exploring Individualism and Collectivism as Antecedents of Environmental Behavior”, Journal of Business Research, 66(8), ss.1052-1059.

Culiberg, B. (2014). Towards an understanding of consumer recycling from an ethical perspective. International Journal of Consumer Studies, 38(1), ss. 90-97.

Ellen, P. S., Wiener, J. L.ve Cobb-Walgren, C. (1991) “The Role of Perceived Consumer Effectiveness in Motivating Environmentally Conscious Behaviors”, Journal of Public Policy & Marketing, ss:102-117.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tahtam, R.L. ve Black, W.C. (1998), Multivariate Data International, Inc., USA. Fifth Edition, Prentice-Hall

Hawkins, D., Best R., Coney K.A. (1986), Consumer Behavior, 3. Baskı,Business Pub. Inc. , USA.

Gül, M. C. (2013) “Long-term Orientation, Perceived Consumer Effectiveness, and Environmentally Conscious Consumer Behavior: The Case of Turkey”, International Journal of Marketing Studies, 5(5),ss.24-30.

Lee, Y. K., Kim, S., Kim, M. S.ve Choi, J. G. (2014) “Antecedents and Interrelationships of Three Types Of Pro-Environmental Behavior”, Journal of Business Research. (basımda)

Lu, C. J. (2013) “An Empirical Study on the Antecedents of Socially Responsible Consumption Behavior”, In Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS), ss. 654-660.

Kang, J., Liu, C.ve Kim, S. H. (2013) “Environmentally Sustainable Textile And Apparel Consumption: The Role of Consumer Knowledge, Perceived Relevance”, International Journal of Consumer Studies, 37(4), ss.442- 452. Effectiveness and Perceived Personal

Keleş, C. (2007), “YeşilPazarlamaTüketicilerin Yeşil Ürünleri Tüketme Davranışları ve Yeşil Ürünlerin Tüketiminde Kültürün Etkisi ile İlgili Bir Uygulama”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).

Kim, Y. (2011) “Understanding Green Purchase: The Influence of Collectivism, Personal Values and Environmental Attitudes, and The Moderating Effect of Perceived Consumer Effectiveness”, Seoul Journal of Business, 17(1), ss.65-92.

Kim, Y. ve Choi, S. M. (2005) “Antecedents Of Green Purchase Behavior: An Examination Of Collectivism, Environmental Concern, and PCE”, Advances in Consumer Research, 32, 592-599.

Kim, Y. (2002) “The Impact of Personal Value Structures on Consumer Proenvironmental Attitudes, Behaviors, and Consumerism: A Cross- cultural Study”, Michigan State University (Doktora Tezi).

Kurtuluş, K. (1998), Pazarlama Araştırmaları, 6.Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

Mackinnon, D.P., Warsi, G. ve Dwyer, J. H. (1995) “A Simulation Study of Mediated Effect Measures” Multivariate Behavioral Research, 30, (1), ss. 41-62.

Mackinnon, D.P. (2001) “Mediating Variable”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, ss.9503-9507.

Mackinnon, D.P. (2008) Introduction to Statistical Mediation Analysis, Taylor &Francis Group,LLC. International standard book number 978-0-8058-3974-6.

McCarty, J. A.ve Shrum, L. J. (2001) “The Influence of Individualism, Collectivism, and Locus of Control on Environmental Beliefs and Behavior”, Journal of Public Policy & Marketing, 20(1), ss.93-104.

Minton, A. P.ve Rose, R. L. (1997) “The effects of environmental concern on environmentally friendly consumer behavior: An exploratory study”, Journal of Business Research, 40(1), ss.37-48.

Mostafa, Mohamed M. (2007) “A Hierarchical Analysis of the Green Consciousness of the Egyptian Consumer”, Psychology & Marketing, 24(5), ss.445–473.

Niva, M. ve Palvi, T. (2001) “The Role Of Consumers In Product-Oriented Environmental Policy: Can The Consumer Be The Driving Force For Environmental Improvements?”, International Journal of Consumer Studies, 25(4), ss. 331-338.

Paavola, J. (2001) “Toward Sustainable Consumption Economics and Ethical Concern for the Environment in Consumer Choices”, Review of Social Economy, 9(2),ss. 227-245.

Roberts, J. A.ve Bacon, D. R. (1997) “Exploring the subtle relationships between environmental concern and ecologically conscious consumer behavior”, Journal of Business Research, 40(1), ss.79-89.

Roberts, J. A. (1996) “Green Consumers In The 1990s: Profile and Implications for Advertising”, Journal of Business Research, 36(3), ss.217-231.

Sarigöllü, E. (2009) “A Cross-Country Exploration of Environmental Attitudes”, Environment and Behavior, 41(3), ss.365-386.

Schultz, P. W., Unipan, J. B.ve Gamba, R. J. (2000) “Acculturation And Ecological Worldview Among Latino Americans”, The Journal of Environmental Education, 31(2), ss.22-27.

Sobel, M. E. (1982) Asymptotic Intervals For Indirect Effects In Structural Equations Methodology,Jossey-Bass, San Francisco. In S. Leinhart (Ed.), Sociological

Straughan, R. D. ve Roberts, J.A. (1999) “Environmental Segmentation Alternatives: A Look At Green Consumer Behavior In The New Millennium”, Journal of Consumer Marketing, 16(6), ss.558-575.

Tilikidou, I.ve Delistavrou, A. (2001) “Utilisation of Selected Demographics and Psychographics in Understanding Recycling Behaviour” Greener Management International, 34, ss.74-93.

Vicente-Molina, M. A., Fernández-Sáinz, A.ve Izagirre-Olaizola, J. (2013) “Environmental Knowledge and other Variables Affecting Pro- Environmental Behaviour: Comparison of University Students From Emerging and Advanced Countries”, Journal of Cleaner Production, 61, ss.130-138.

Yeniçeri, Tülay. (2008) “ÇevreDostuÜrünSatınAlmaDavranışına Yönelik Bir Modelin Testi”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1),ss. 1-24.

Zhao, H. H., Gao, Q., Wu, Y. P., Wang, Y.ve Zhu, X. D. (2014) “What Affects Green Consumer Behavior in China? A Case Study from Qingdao”, Journal of Cleaner Production, 63, ss.143-151.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.