KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ

Ahmet Çelik, Vedat Kaya
1.615 506

Öz


2008 küresel krizinin etkileri Türkiye’de özellikle reel sektör üzerinde büyük ölçüde hissedilmiştir. Dış ve iç talebin düşmesi, finansman imkânlarının daralması ve beklentilerde oluşan kötüleşme nedeniyle Türkiye’de üretim, istihdam, ihracat gibi makroekonomik göstergeler kriz sürecinde olumsuz bir görüntü vermiştir. Ekonomik aktivitelerde yavaşlama ve üretimin düşmesi bütçenin gelir tarafında özellikle vergi gelirlerinde düşüşe neden olurken, maliye politikası kapsamında yapılan ilave kamu harcamaları bütçenin gider tarafında artışa neden olmuştur. Makroekonomik göstergelerin seyrine paralel olarak, merkezi yönetim bütçesi üzerindeki bu olumsuz yansımanın şiddeti, krizin etkilerinin görülmeye başlandığı 2008 yılında hafif derecede yaşanırken,  krizin yoğun hissedildiği 2009 yılında büyük ölçüde derinleşmiş ve reel sektörün toparlama aşamasına geçtiği 2010 yılında ise oldukça azalmıştır. Bu çalışmada, 2008 küresel finans krizinin reel ekonomi üzerinde etkili olduğu 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye merkezi yönetim bütçe harcamalarının nasıl bir seyir izlediği açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Finans Krizi, Merkezi Yönetim Bütçesi, Kamu Harcamaları

Anahtar kelimeler


Küresel Finans Krizi, Merkezi Yönetim Bütçesi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Apak, Sudi; Yılmaz, Güneş; “Türkiye’de Kriz Döneminde Alınan Ekonomik Önlem Paketleri”, Muhasebe Finansman Dergisi, Temmuz, 2009, ss:14-23.

Bayrak, Metin; Kanca, Osman Cenk; “2008 Yılı Küresel Finans Krizinin Türkiye’de Bazı Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi ve Uygulanan Maliye Politikalarının Cevabı” 28.Türkiye Maliye Sempozyumunda Sunulan Bildiri, ss.84-110, Antalya, 2013

BÜMKO, 2008 Faaliyet Raporu, 2009

BÜMKO, 2009 Faaliyet Raporu, 2010 BÜMKO, Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Gerçekleşmeleri,

http://www.bumko.gov.tr

ÇIKMAN, Serden; ASLAN, Özlem; GENÇ, Murat; TUNCA, Bulut; URAN, Hayriye Gülşah; GÜDEN, Esma Meltem; ZENGİN, Büşra; ÖNDER, Özge Şerife; TOSUN, Selma; BALİ, Zeynep; “Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Bir İnceleme”, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 33, 2010/1, ss:200-222

Edizdoğan, Nihat; Özhan Çetinkaya; Kamu Bütçesi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2011

Hazine Müsteşarlığı, Kamu Borç Yönetim Raporu, 2010,

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 S.K. Resmi Gazete Sayısı ve Tarihi: 25326 - 24/12/2003)

Maliye Bakanlığı, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu, 2010

Maliye Bakanlığı, 04.01.2010 Tarihli Basın Duyurusu, 2010

Mutluer M. K.; E. Öner; A. Kesik; Teoride ve Uygulamada kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007

Orta Vadeli Mali Plan 2008 – 2010

Orta Vadeli Mali Plan 2009 – 2011

Pınar, Abuzer; “Küresel Krizin Orta Vadeli Mali Plan Hedefleri Üzerindeki Etkisi”, 28.Türkiye Maliye Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Antalya, 2013

SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü), Kamu Bütçe Dengesi 2004-2010 Döneminin Analizi, Mart 2011

SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Geçmişten Günümüze Kamu Maliyesi, Ocak 2014 Sayı: 79

TCMB, Ekonomi Notları, Sayı: 2010-12 / 2 Ağustos 2010)

TEPAV İstikrar Enstitüsü, Mali İzleme Raporu, 2009 Yılı Aralık Ayı Bütçe Sonuçları, Yayım Yılı: 2010

TEPAV İstikrar Enstitüsü, Mali İzleme Raporu 2010 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları: Konjonktürel ve Yapısal Bir Bakış, Yayım Yılı: 2011

Türk, İsmail; Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara 1992
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.