Rol Belirsizliğinin, Rol Çatışmasının ve Sosyal Desteğin Tükenmişliğe Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Altan Doğan, Rıza Demir, Erman Türkmen
1.462 386

Öz


Kısa olarak bireyin enerjisini, işe karşı hevesini ve güvenini kaybetmesi olarak tanımlanan tükenmişlik; iş, rol, örgüt ve bireyle ilgili özelliklerden kaynaklanabilmektedir. İstanbul’da devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 417 akademisyen üzerinde yapılan bu araştırmada, akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi; iş, rol ve örgütle ilgili özellikler olarak rol belirsizliği, rol çatışması ve sosyal desteğin tükenmişlik üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve tükenmişlik düzeyinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonunda; rol belirsizliğinin, rol çatışmasının ve sosyal desteğin tükenmişlik ve tükenmişliğin tüm boyutları ile ilişkili olduğu ve tüm bu değişkenlerin tükenmişliği etkiledikleri; bazı demografik değişkenler ile tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı ilişkiler/farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.