İFLASIN ERTELENMESİ TALEPLERİNİN KARARA BAĞLANMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: FİRMA DEĞERİ TEMELLİ YAKLAŞIM

Yrd. Doç. Dr. İsrafil ZOR, Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT, Öğr. Gör. Sezer ÖKSÜZ
1.602 458

Öz


İflas sonucu ortaya çıkacak olumsuzlukların engellenebilmesi için yapılan hukuki düzenlemeler, finansal sıkıntı yaşayan firmaların, belli şartlar altında finansal durumlarını düzeltme çabalarına izin verebilmektedir. Finansal durumunu düzeltme çabası içinde olan bir firma, sahip olduğu iyileştirme projesi ile birlikte mahkemeden iflasın ertelenmesi talebinde bulunur.  Bu çalışma; uygulayıcılara, iflasın ertelenmesi talebinde bulunan firmalar ile ilgili olumlu ya da olumsuz karar vermede nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıklamayı amaç edinmiştir. Çalışma sonucunda; iflas ertelemesi taleplerinin kabul ya da reddedilmesinde mali analiz yanında firma değerleme yöntemlerinin de kullanılması, iyileştirme projesinin firma değeri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi, firma değerleme yaklaşımı olarak FCFF yönteminin kullanılması ve değerlemeyi yapacak bilirkişilerin değerleme konusunda uzman olmaları gerektiği ortaya konulmuştur.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.