MUŞ İLİNİN GELİŞME POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Şaban Mustafa ERSUNGUR, Mehmet Barış ASLAN
3.136 581

Öz


Bu çalışmanın konusu olan Muş ilinin ekonomik yapısı, bölgenin gelişmişlik farklılıkları temelinde, Türkiye geneli ve TRB2 düzey 2 bölgesi ile karşılaştırıldığında, geri kalmışlığın, ilde güçlü bir şekilde yaşandığını göstermektedir. Söz konusu farklılıklar, beraberinde birçok ekonomik ve toplumsal sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır.

Makalenin amacı Muş ilinin sosyo-ekonomik yapısını mevcut veriler ışığında inceleyerek, ilin gelişme potansiyelini belirlemektir. Bu kapsamda, Muş ilinin SWOT Analizi yapılarak, İlin ekonomik anlamda güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuştur. İlde bulunan verimli ovalar, toprak yapısı ve organik, tarıma elverişli koşullar ile ilde yapımı devam eden Alparslan II barajının yakın zamanda faaliyete geçecek olması, farklı türde ürünlerin yetiştirilmesine ve yeni teşvik sistemi uygulaması kapsamında orta ve büyük ölçekli tarım işletmelerinin kurulabilmesine imkan tanıdığı görülmüştür. Ayrıca ilde hayvancılık için çok uygun mera ve çayır alanlarının bulunması ve hayvan varlığının ilde kurulacak et ve et ürünleri işletmelerinin ihtiyaç duyacağı talebi karşılayacak düzeyde olması, tarım ve hayvancılık sektörünü ön plana çıkartarak, yeni yatırımlar için yüksek potansiyel oluşturduğu sonucuna varılmıştır.


Anahtar kelimeler


SWOT Analizi, Muş, Sosyal Yapı, Ekonomik Yapı, Gelişme Potansiyeli

Tam metin:

PDF


Referanslar


Açcı, Yunus. (2008), Hatay İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelişme Potansiyeli, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Aktan, Coşkun C. (1999), 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (2) Stratejik Yönetim, TÜGİAD Yayınları, İstanbul.

Arı, F. Aylan. (2006), Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, İstanbul.

Cebecioğlu, Cengiz. (2006), Swot Analizi ve Bir İşletme Üzerine Uygulaması, T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Çelik, Nermin, Murat, Güven. (2009), ‘‘Sayısallaştırılmış SWOT Analizi İle Bartın ilinin Ekonomik Yapısını Değerlendirme’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), s.199201

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.

Dinçer, Ömer. (2005), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım, İstanbul.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı. (2010), TRB2 Bölgesi Mevcut Durum Analizi Nüfus ve Kentleşme, DAKA Yayınları, Ankara.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı. (2010), TRB2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı, DAKA Yayınları, İzmir.

Doğru, A. Özgür, Uçar, Deniz. (2005), “CBS Projelerinin Stratejik Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri”, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, (Sunulmuş bildiri), Ankara.

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. (2010), http://www.eto.org.tr (Erişim Tarihi: 01 Haziran 2013). Ersungur, Ş.Mustafa. (2005), Bölgesel İktisat, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, Erzurum.

Etikan, İlker, Erkorkmaz, Ünal. (2012), ‘‘Türkiye’de 81 İlde, Şahsa ve Mala Karşı İşlenen Suçlarda 2008 Yılına Ait Adli İstatistiklerin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi’’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı : 32, Ankara, s.1295-1306.

Fırat Üniversitesi. (2006), Muş İl Gelişim Planı Taslağı, Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2013), Muş ili Tarımsal Yatırım Rehberi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yay., Ankara, s.8-9.

Gündüz A. Yılmaz, Bölgesel Kalkınma Politikası, (Birinci Baskı), Ekin Kitabevi Yayınları, Ankara 2006, s.15-17

Houben, Ghislain. (1999), “A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises”, Journal Decision Support Systems, No.26, Belgium, www.cuaed.unam.mx./puel, (Erişim Tarihi: 1 Mart 2013), p.125-135. Halla, Francos. (2007), ‘‘A SWOT Analysis of Strategic Urban Development Planning: The Case of Dar es Salaam City in Tanzania’’, Habitat International, 31(1), Tanzania, p.130-133

Kwadwo, W. Amankona. (2010), The Development Potentıals Of Ghana’s Cape Coast As A Destınatıon, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Thesıs, Helsinki, p.52-56

Meclis Doğu ve Güneydoğu Araştırma Komisyonu. (1999), ‘‘Doğu ve Güneydoğu Raporu’’, http://file.setav.org/Files/Pdf/chp-kurtraporu.pdf., (Erişim Tarihi : 02 Haziran 2013).

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü. (2014), Faaliyet Raporu, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş.

Muş İli Devlet Demir Yolları Müdürlüğü. (2011), Brifing dosyası, Muş İli Devlet Demir Yolları Müdürlüğü, Muş.

Muş İli Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğü. (2011), Brifing Dosyası, Muş İli Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğü, Muş.

Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. (2011) Faaliyet Raporu, Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Muş.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası. (2010), Muş İli Sanayi ve Ticaret Durum Raporu, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Muş.

Muş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2006), Muş Kültür ve Turizm Rehberi, Akademi Ajans ve Matbaacılık, Sayı: 3, s.6-38.

Muş Valiliği. (2011), İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Yatırım Programı, Muş Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Muş.

Oral, O. İbrahim. (2010), Ardahan İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Analizi, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, s.102-104

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. (2009), Osmaniye İli Swot Analizi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yay., Osmaniye.

Reinsberg, Klaus, Wolz, Alex. (2012), ‘‘Development of Socio-Economic And Agricultural Structures in Selected Rural Regions in the New German Bundeslander After the German Unification’’, IAMO Scarled Project, (68), p.22.

Sanayi Genel Müdürlüğü. (2012), Muş İli Sanayi ve Ticaret Durum Raporu, Sanayi Genel Müdürlüğü yay., Ankara, s.338-342.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. (2011), Kırsal Kalkınma Planı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.177-181.

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları. (2011), Brifing Dosyası, T.C.K. Yayınları, Muş.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2012), Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı, www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi : 20 Aralık 2012).

Türkiye İstatistik Kurumu. (2013), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, www.tuik.gov.tr., (Erişim tarihi : 26 Nisan 2014).

Türkiye İstatistik Kurumu. (2012), Bölgesel İstatistikler, www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi : 18 Kasım 2012).

Türkiye İstatistik Kurumu. (2014), Bölgesel Gayri Safi Katma Değer Tabloları, www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi : 15 Kasım 2013).

Türkiye İstatistik Kurumu. (2014), Hayvancılık İstatistikleri Veri Tabanı, www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi : 25 Nisan 2014).

Zhang, X. Ming. (2012), ‘’Research on The Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou Based on SWOT Analysis’’, Energy Procedia, (16), China, p.1295-1297
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.