KOBİ’LERİN BANKA TERCİHLERİNDE BİLGİ PORTALLARININ ROLÜ

Hilal Özen, Bahar Yaşin
1.734 330

Öz


Ekonomideki ağırlıklarına paralel olarak ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkısı giderek artan KOBİ’ler, günümüzde bankalar açısından daha fazla önem verilen bir müşteri kitlesi haline gelmişlerdir. KOBİ’lerin müşterileri içindeki ağırlığını arttırmayı hedefleyen bazı bankalar ise KOBİ’leri banka müşterisi yapmak için sadece bir finansman aracı olmanın yeterli olmadığının bilinci ile KOBİ’lere özel işletme bankacılığı uygulamaları geliştirme yoluna gitmektedir. Günümüzde bankaların rekabette farklılaşmak için klasikleşmiş bankacılık hizmetlerine ek olarak sundukları yeni önerilerden biri internetteki bilgi portallarıdır.

Bu çalışmada, yeni bir rekabet avantajı unsuru ve farklılaşma aracı olarak KOBİ’lere yönelik oluşturulan bilgi portallarının önemine dikkat çekmek, ideal bir bilgi portalında bulunması yararlı olabilecek içeriği belirlemek ve KOBİ’lerin banka tercihlerinde bilgi portallarının rolünü ortaya koymak hedeflenmiştir. Araştırma sonuçları KOBİ’lerin banka tercihine yön veren faktörlerin, bilgi portallarında yer alan iş dışı konulardaki bilgiler, fuarlar hakkındaki bilgiler ve yatırım kararları ile ilgili bilgiler olduğunu göstermiştir. 


Anahtar kelimeler


KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme), KOBİ Bilgi Portalları, Bankalar, Keşfedici Faktör Analizi, Regresyon Analizi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Acılar, A. (2007), “Sektörel Farklılığın KOBİ’lerde İnternet Kullanımına Etkisi”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 78 Aralık, ss.343-355

Aytar, O. (2012), “KOBİ’lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, 14. Akademik Bilişim Konferansı, 1-3 Şubat, Uşak Üniversitesi, Uşak.

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) (2012), Finansal Piyasalar Raporu, Sayı:28.

Brown, J. D. (2000), “What is Construct Validity?, JALT Testing & Evaluation”, SIG Newsletter, 4(2), ss. 8-12.

Chou, T. C., Hsu, L. L., Yeh, Y. J. ve Ho, C. T. (2005), “Towards a Framework of the Performance Evaluation of SMEs’ Industry Portals”, Industrial Management and Data Systems, 105(4), ss. 527-544.

Çelik, H. (2008), “What Determines Turkish Customers’ Acceptance of Internet Banking?”, International Journal of Bank Marketing, 26(5), ss.353370.

Ibbotsan, P. ve Moran, L. (2003), “E-banking and the SME/bank Relationship in Northern Ireland”, International Journal of Bank Marketing, 21(2), ss.94-103.

Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Malhotra, N. K. (2010), Marketing Research: An Applied Orientation, Pearson, Prentice Hall, New Jersey.

Nakip, M. (2003), Pazarl ama Araştırmaları, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar , Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Pala, E. ve Kartal, B. (2010), “Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2), ss.43-61.

Resm i Gazete (2012), “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 4 Kasım, Sayı: 28457

Tan, M. ve Teo, T. S. H. (2000), “Factors Influencing the Adoption of Internet Banking”, Journal of the Association for Information Systems, 1(5). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2013” Sayı: 15881, 28 Kasım 2013 a.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013” Sayı: 13619, 06 Kasım 2013 b.

Türköz, P. (2008), “KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Bankaların KOBİ’lere Yaklaşımı: Isparta Alan Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Zeithaml, V. A., Leonard B. ve Parasuraman A. (1996). “The Behavioral Consequences of Service Quality,” Journal of Marketing, 60(2), ss.31–46.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.