İHRACATIN SEKTÖREL YAPISI ve ÜLKELERE DAĞILIMININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Vedat KAYA, İbrahim HÜSEYNİ
2.458 610

Öz


Literatürde Türkiye için yapılmış, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar oldukça fazladır. Ancak ihracatın, ülkelere/bölgelere ve ürün guruplarına göre incelendiği çalışmalar sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada ilk olarak ISIC REV3’e göre 20’li kodlar ile sınıflandırılmış emek yoğun sanayi ürünleri ile 30’lu kodlar ile sınıflandırılmış görece daha sermaye yoğun sanayi ürünlerinin GSYİH üzerindeki etkileri regresyon kurularak incelenmiştir. Kurulan regresyon sonucunda sermaye yoğun sanayi ürünleri ihracatındaki bir artışın, emek yoğun sanayi ürünlerine göre GSYİH üzerinde daha büyük bir artışa olanak sağladığı tespit edilmiştir. Daha sonra Türkiye’nin ülkelere/bölgelere göre yaptığı ihracatın büyüme üzerindeki etkisini incelemek için kurulan regresyon sonucunda, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerden oluşan Avrupa Birliğine yaptığı ihracatın büyüme üzerindeki etkisinin gelişmekte olan ülkelerden oluşan Yakın ve Ortadoğu’ya yaptığı ihracatın büyüme üzerindeki etkisinden daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Son olarak Türkiye ihracatı, ithalatı ve büyümesi arasındaki ilişki incelendiğinde Türkiye’de ihracat ile ithalat arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye’de ihracat büyümesinin ithalat büyümesine bağlı olduğu şeklinde yorumlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Sektörel İhracat, İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alagöz, M.(2009). “İçsel Büyüme Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi (1980-2006)”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 46, Sayı: 529.

Altıntaş, H. ve Çetintaş, H. (2011). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi: 1970– 2005”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı:36, 33-56.

Çoban, Y. (2007), Türkiye Ekonomisi, İkinci Sayfa, İstanbul.

Eren, A. (2010), Türkiye ekonomisi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Hock, T.W.(2010). “Exports, Domestic Demand, and Economic Growth in China: Granger Causality Analysis” Review of Development Economics, No.3, 625-639.

Karagöz, M. ve Şen, A. (2005). “ Exports and Economic Growth of Turkey: Co-integration and Error -Correction Analysis”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), ss.1-15.

Keong, C.C., Yusop, Z., Sen, V.L.K. (2005) “Export-Led Growth Hypothesis in Malaysia: An Investigation Using Bounds Test”, Sunway Academic Journal, 2, 13-22.

Mamun, K. A. ve Nath, H. K. (2005), “Export-led Growth in Bangladesh: A Time Series Analysis” Applied Economics Letters, 12: 361-364.

Özkale, L. ve Kayalıca, M. Ö. (2008), Çeşitli Yönleriyle Cumhuriyetin 85.yılında Türkiye Ekonomisi, Gazi Üniversitesi Basınevi, Ankara.

Smith, M. (2001), “Is The Export-Led Growth Hypotesis Valid For Developing Countries?-A Case Study of Costa Rica” United Nations Conference on Trade and Economic Development, New York.

Tarı, R.(2010), Ekonometri, (6.Baskı), Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

Ullah, S., Zaman, B.U., Farooq, M. ve Javid A. (2009). “Cointegration and Causality between Exports and Economic Growth in Pakistan”, European Journal of Social Sciences – Vol.10, No. 2, 264-272 .

Yapraraklı, S.(2007). “İhracat ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı: 34, 97-112.

Yalın, A. (2008), Türkiye Ekonomi Tarihi, Akademia Yayınları, İstanbul.

Sektörlere ve Bölgelere göre İhracat verileri, Erişim Tarihi: 19.12.2013, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=39

İhracat, ithalat, gayrisafi yurtiçi hâsıla, Erişim Tarihi: 19.12.2013, http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectV ariables.aspx?source =Global%20Economic%20Prospects
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.