KURUMSAL YÖNETİŞİM AÇISINDAN İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ VE İŞLETMELERE ETKİLERİ; ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA

Fatih Konak, Selçuk Kendirli
3.281 599

Öz


Yönetişim, işletmenin üst hiyerarşik kadroları arasındaki güç ilişkisi ve dengeleri ile ilişkilidir. Kurumsal yönetişime “yönetişim”, “kurumsal egemenlik”, “kurumsal yönetim” ve hatta “işletmenin üst yönetiminin yönetilmesi” de denilmektedir. Kurumsal yönetişim ifadesinde geçen “yönetişim” kavramı, bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir ilişkiden, karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru dönüşümü ifade etmektedir. Kurumsal yönetişim anlayışına sahip olan işletmelerin, faaliyetlerini sürdürebilmek için, varlıklarını sürdürülebilir kılmak için ve sürdürülebilir değer maksimizasyonu için, işletme sermayesi ile ilgili çalışmaları tam zamanında ve doğru olarak yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmada Çorum’da faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir anket çalışması yapılmış ve işletmelerin kurumsal yapısı, işletme sermayesi bilinci sorgulanmış, kurumsal yönetişim ve işletme sermayesi varlığı arasında bir ilişki kurulmuştur.


Anahtar kelimeler


Kurumsal Yönetişim, İşletme Sermayesi Yönetimi, Çorum İşletmeleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbulut, Ramazan; (2011), “İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Cilt:40, Sayı:2, ss.195-206

Akgül A. ve Çevik O., (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’ te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset, Ankara.

Akyüz, Mufit ve Nesrin Ertel (1990), Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

ALLEN, Franklin and Douglas GALE (2002); “A Comparative Theory of Corporate Governance”, Wharton Financial İnstitutions Center Working Papers Series 03-27. December.

Amit, R., Schoemaker, P.J.H. (1993), “Strategic Assets And Organizational Rent”. Strategic Management Journal, 14, 33-46.

Argüden, Yılmaz; “Kurumsal Yönetişim ve İnsan Kaynaklarının Rolü”, http:// www. insankaynaklari. com/ cn/ ContentBody.asp? BodyID=3865

Arslan, Özgür; (2003), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ss. 135.

Aşıkoğlu, Rıza ve Serdar Ögel; (2006), “2001 Krizinin İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören İmalat İşletmelerinin Finansal Yapısı Üzerindeki Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.VIII, s.2, ss. 1-18.

Ban, Ünsal ve Muharrem Tuna (2003); “Konaklama İşletmelerine Özgü Firma Değerleme Yöntemleri Ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği”, İktisat İşletme Finans Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 209 (Ek sayı) Ağusto.

Baraz, Barış (2004), “Yönetim Kurullarının Kurumsal Yönetişim Açısından Kritik Önemi: Eskişehir’de Bir Araştırma”, 3.Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir.

Barney, J.B. (1986), “Organizational Culture: Can It Be A Source Of Sustained Competitive Advantage?”. Academy Of Management Review, 11(3), 656-6

Baş, Türker, (2006); Anket Nasıl Hazırlanır? Anket Nasıl Uygulanır?, Anket Nasıl Değerlendirilir?, Ankara, Şeçkin YayıneviNakip, Mahir. (2006). Pazarlama Araştırmaları. Ankara: Seçkin Kitabevi.

Beiner, Stefan, and the Others; (2004), “An Integrated Framework of Corporate Governance and Firm Valuation- Evidence From Switzerland”, European Corporate Governance Institute Finance Working Paper, pp. 1-59

Berki, Ömer (1998), “Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Kurumsallaşma Olgusu İçinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Yeri Ve Önemi”, İhracat Genel Müdürlüğü, Ankara, http:// www. dtm. gov.tr/ead/DTDERGI/ekim98/cum75turk.htm

Black, Bernard, Hasung Jang and Woochan Kım; (2003), “Does Corporate Governance Affect Firm Value? Evidence From Korea”, http://www.rieti.go.jp/jp/events/03010801/pdf/Jang.pdf, 06/01/2012

Bulut, Hakan (2002); “Küreselleşme ve Kurumsal Yönetim”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:4, Ocak 2002.

Bulut, Hakan; “Küreselleşme ve Kurumsal Yönetim”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:4, Ocak 2002.

Büyükşalvarcı, Ahmet ve Hasan Abdioğlu; (2010), “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde İşlem Gören Şirketlerin Finansal ve Finansal Olmayan Belirleyicileri: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı(MÖDAV) 3, ss. 119-143

Büyükşalvarcı, Ahmet ve Hasan Abdioğlu; (2010), “Kriz Öncesi ve Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Belirleyicileri: İMKB İmalat Sanayi Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, ss. 47-71.

CLAESSENS, Stijn (2003); Corporate Governance and Development, Global CG Forum. Focus I, The World Bank, 2003.

Cohen, W., Levinthal, D. (1990), “Absorptive Capacity: A New Perspective On Learning And Innovation”. Administrative Science Quarterly, March, vii-xvi.

Çarıkçı, Hüseyin İlker, Şeref Kalaycı ve İbrahim Y. Gök; (2009). “Kurumsal Yönetim-Şirket Performansı İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Amprik Bir Çalışma”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1/1, ss. 51-72

Deloof M. (2003) “Does Working capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?” Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 30: 573-588.

DiMaggio, P.J. and W.W.Powell (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press.

Dong H. P. (2010) “The Relationship between Working Capital Management and Profitability”. International Research Journal of Finance and Economic. Issue-49. www.eurojournals.com/irjfe_49_05.pdf

Drucker P. F.(1995), “The Information Executives Truly Need”, Harward Business Rewiev.

Eljelly A. (2004) “Liquidity-Profitability Tradeoff: An Empirical Investigation in an Emerging Market”. International Journal of Commerce and Management, 14: 48-61.

Ercan, Metin Kamil ve Ünsal Ban, (2005) “Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim” Gazi Kitapevi, 6. Baskı, Ankara

Erdoğan, Mustafa; www.liberal-dt.org.tr Eren, Erol (2005), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı, Beta Basım İstanbul.

Fiol, C.M. (1991), “Managing Culture as a Competitive Resource: An IdentityBased View Of Sustainable Competitive Advantage”. Journal Of Management, 17, 191-211.

Ganesan (2007) “An Analysis of Working Capital Management Efficiency in Telecommunication Equipment Industry”. Rivier Academic Journal. vol. 3(2), pp. 1-10.

Garcia, F.L. Joana, (2011) “The Impact of Working capital Management upon Companies’ Profability: Evidence from European Companies”, U. Porto Faculdade De Economia, http://www.fep.up.pt/investigacao/workingpapers/11.11.07_wp438.pd f

Ghersi, Gerard; “Küreselleşmenin Akdeniz Gıda Sistemleri Üzerine Etkileri”, Çeviren: Fulya Sarvan, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 205-218.

Gill vd. (2010) “The Relationship Between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States”. Business and Economics Journal, Vol. 10

Gompers, Paul, Joy ISHII and Andrew Metrıck; (2003), “Corporate Governance and Equity Prices”, The Quarterly Journal Of Economics, 118/1, pp. 107-155

Görgün, Tuğrul; “Doğrudan Yabancı Yatırımların Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yatırımların Geliştirilmesinin Etkin Kurumsal Yapılanmaları”, TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004.

Gruszczynski, Marek; (2006), “Corporate Governance and Financial Performance of Componies in Poland”, International Advances in Economic Research, 12, pp. 251-259

Gün, Cengiz; “Kurumsallaşma Anlayışı Ya Da Sorunu”, http://www. caginpolisi.com.tr/ 21/39-40.htm Hall, R. (1992), “The Strategic Analysis Of Intangible Resources”. Strategic Management Journal, 13, 135-144.

Handy, C. (1990); Inside Organisations Twenty One Ideas For Managers, Penguin Business. http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=12&pid=2&s ubid=2, 01/03/2013.

Itami, Roehl (1987); Mobilizing Invisible Assets. Mass.:Harvard Business Review.

Jaffe, D. (2001). Organization theory: Tension and Change. New York, McGraw-Hill.

Jepperson, R.L. (1999), The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, University of Chicago Press.

Karacan Sami ve Mustafa Savcı, (2011); “Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Mali Başarısızlık Nedenleri”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, ss.39-54

Karpuzoğlu, E. (2001). Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma. İstanbul, Hayat Yayıncılık.

Kım, Hyo Jin, and Soon Suk Yoon; (2007), “Corporate Governance and Firm Performance In Korea” Malaysian Accounting Review, 6(2), pp.1-17

Lado, A.A., Wilson, M.C. (1994), “Human Resource Systems And Sustained Competitive Advantage: A Competency-Based Perspective”. Academy Of Management Journal, 19(4), 699-727.

Lazaridis I. ve Tryfonidis D. (2006.) “Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange”. Journal of Financial Management and Analysis, 19: 26Mata, F.J., Fuerst, W.L., Barney, J.B. (1995), “Information Technology And Sustained Competitive Advantage: A Resource-Based Analysis. MIS Quarterly, 19, 487-505.

Meyer, J. - Rowan, B. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press.

Midilli; Ali, “Kimlik Arayışı İçindeki Yönetişim”, http:// www. elegans.com.tr/ 51/ sonbahar2000/html/036.html

Millstein, Ira M.; “The Evolution Of Corporate Governance In The United States”, Briefly Told : Background paper For Meeting of The Forum For US-EU Legal-Economic Affaires. Rome, September 12-15, 2001 Neab, Mohammad ve Noriza BMS. (2010) “Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia”, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 11, Page 140-147.

Odyakmaz, Necmi; “Bilgi Teknolojileri, Küreselleşme Ve Kalkınma”, http: //www. dtm.gov.tr/ ead/ DTDERGI/ tem2000/bilgi.htm.

OMAN, Charles And Steven FRİES and Willem BUİTER (2003); “Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-Market Economies”, OECD Development Center, OECD.

Orru, M., N. W. Bıggart Ve G.G. Hamılton (1991); “Organizational Isomorphism in East Asia.” W.W. Powell Ve P. J. Dımaggıo. The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: University of Chicago Press, 15, pp. 361-389.

Öz, Yaşar ve Güngör, Bener, (2006) “Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi” http://e-dergi.atauni.edu.tr/ index.php /SBED/ article/ view File/442/436

Özeren B. ve Ö. Temizel (2004); Kamusal Yönetişim Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim, Niçin ve Nasıl?, Sayıştay Yayını, Ankara.

Özkara, M. (1999). “Koç Holdingin Kurumsallaşma Başarısı” 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 27-29 Mayıs, İstanbul.

Pazarcık, O. (2004). “Aile İşletmelerinin Tanımı Kurumsallaşması ve Yönetişimi”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan, İstanbul.

Porter, M. (1980), Competitive Strategy. New York: Free Press.

Powell, T.C. (1997), “Information Technology As Competitive Advantage: The Role Of Human, Business, And Technology Resources”. Strategic Managemet Journal, 18, 375-405.

Saldanlı, Arif; (2012), “Likidite Ve Karlılık Arasındaki İlişki–İMKB 100 İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012/2, Sayı:16, ss. 167-176.

Seyidoğlu, Halil; Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları, Bursa, 1992

Shin HH, Soenen L. (1998) “Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability”. Financial Practice and Education, Vol. 8: 37

Stewart, T. A. (1991). Brainpower, Fortune, 127:44-66.

Teruel PJG. ve Pedro MS. (2007) “Effect of Working Capital Management on SME Profitability”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 3, No. 2 Page 164-177.

Titiz, İsmet ve H. İlker Çarıkçı; (2001), “Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve Analizleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Doç.Dr. Feramuz Aydoğan’ın Anısına, Cilt 2, Sayı 1, ss.2032

Ulukan, C. (2005). “Girişimcilerin ve Profesyonel Yöneticilerin Kurumsallaşma Perspektifi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, ss.29-42.

VAN DER BERGHE, Lutgart (2002); Corporate Governance In A Globalizing World : Convergence Or Divergence ? A European Perspective, Kluwer Academic Publishers, 2002.

VILLALONGA, Belén and Raphael AMİT (2004); “How The Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value”, Journal of Financial Economics.

Wernerfelt, B. (1984), “A Resource Based View Of The Firm”. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.

Yücel Tülay ve Kurt Gülüzar (2002) “Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Kârlılık: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma” İMKB Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 22, ss.1–15.

Zander, U., Kogut B. (1995), “Knowledge And The Speed Of The Transfer And Imitation Of Organizational Capabilities: An Empirical Test. Organization Science, 6(1), 76-92.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.