Kişisel Değerler ve İçsel Yenilikçilik Boyutları İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi

Aysel Erciş, Bahar Türk
3.026 837

Öz


Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen kavramlardan biri olan ‘yenilikçiliğin’ önemi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle işletmeler, yenilikçilik ve bu kavramın ilişkili olduğu değişkenleri yakından takip etmektedirler. Yenilikçiliğin özellikle kişisel değerler, sosyal, hazcı ve faydacı tüketim yapıları gibi değişkenlerle ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çalışmada tüketici yenilikçiliği “içsel yenilikçilik” boyutu ile incelenmiş ve kişisel değerlerin içsel yenilikçiliğin alt boyutları olan hedonik ve sosyal yenilikçilik üzerindeki, hedonik yenilikçiliğin ise sosyal yenilikçilik üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma Erzurum merkez ilçede yaşayan 380 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma amaçları doğrultusunda, seçilen örneklem için kullanılan ölçeklerin faktör yapılarını incelemek amacıyla SPSS 20’de açıklayıcı/keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı/keşfedici faktör analizine ek olarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi için Lisrel 8.7 programı kullanılmıştır. Yine amaca yönelik olarak kurulan araştırma modelinin test edilmesi için Lisrel 8.7’de yapısal eşitlik modeli yöntemi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda kişisel değerlerin hedonik ve sosyal yenilikçilik üzerinde, hedonik yenilikçiliğin de sosyal yenilikçilik üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Kişisel Değerler, Yenilikçilik, Yapısal Eşitlik Modeli

Tam metin:

PDF


Referanslar


Babin, B. J., Darden, W. R. ve Griffin, M. (1994). “Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value, Journal of Consumer Research, 20(4): 644- 656.

Bagozzi, Richard P. ve Youjae Yi (1988). “On the Evaluation of Structural Equation Models,” Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (1): 74-95. Bhatnagar, A., Misra, S. and H. R. Rao (2000). “ On Risk, Convenience, and İnternet Shopping Behaviour”, Communications of The ACM, 43(11): 98- 105. Çakır, V. ve Çakır, V. (2008). “Televizyon Reklamlarının Algılanan Değeri ve Reklam Tutumu İlişkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli,” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 30: 37-59.

Çola koğlu, E., Türk, B., Başar, E.E., Gül, O. (2013). “Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, (19–22 Haziran), Kars/Sarıkamış.

Daghfous, Naoufel, John V. Petrof, and Frank Pons.(1999). “Values and adoption of innovations: a cross-cultural study.” Journal of Consumer Marketing 16(4): 314-331.

De Her, J.; H. Van Vliet, (2001). “A Means-end Chain approach to Next Generation TV- A Consumer Research Pilot Study”, Erciş, A. ve Türk, B. (2012). “Tüketici Yenilikçiliğinin Moda Ürünleri Benimseme Eğilimi Üzerindeki Etkileri”, 1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi (23-25 Ekim), Azerbaycan/Bakü.

Hirschman, Elizabeth C., and Morris B. Holbrook. (1982). "Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositions." The Journal of Marketing 92-10

Kahle, L.R., (1985). “Social Values in The Eighties: A Special Issue”, Psychology&Marketing, 2(4): 231.

Kim, Jai-Ok, (2002). Sandra Forstyhe; Qingliang Gu; Sook Jae Moon, “Crosscultural Consumer Values, Needs and Purchase Behavior”, Journal of Consumer Marketing,19(6):481-502.

Kotler, P. (1997). “ Marketing Management: Analysis, Planing, İmplementation, and Control”, New Jersey: Prencite Hall.

Kurtuluş, K.(2004). Pazarlama Araştırmaları, Çevik Matbaacılık: İstanbul.

Lin, C., (2002). “Segmenting Customer Brand Preference: Demographic or Psychographic”, Journal of Product and Brand Management, 11(4): 24926

Michael S, John U., (1988), “Social Studies for Children” (A Guide to Basic Instruction) (9. Edition) Prentice Hall, NewJersey.

Midgley, D. F. and G. R. Dowling (1978). “ İnnovativeness: The Concept and İts Measurement”, Journal of Consumer Research, 4(4): 229- 242.

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2007). Tüketici Davranışı, Mediacat, İstanbul.

Roehrich, G. (2004). “ Consumer İnnovativeness Concepts and Measurements”, Journal of Business Research, (57): 671- 677.

Roehrich, G., Valette- Florence. P. ve J. M. Ferrandi (2002). “An Exploration of The Relationship Between İnnate İnnovativeness and Domain Specific İnnovativeness”, Asia Pacific Advances in Consumer Researh, (5): 37938
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.