6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DENETÇİ SORUMLULUĞU ve BORÇ-ALACAK HESAPLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ

Ramazan Yanık
2.294 1.043

ÖzAnahtar kelimeler


Bağımsız denetim, örnekleme, 6102 sayılı TTK

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aksoy, Tamer. (2002) Tüm Yönleriyle Denetim, Yetkin Yayınları, Ankara.

Ay, Mustafa. (2007)Bilişim Teknolojilerinin Muhasebe Denetiminde Kullanılması ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyi, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2007, 7(14), ss. 271-290.

Bayazıtlı, Ercan. (1991) Uluslararası Bağımsız Dış Denetim Standartları ve Türkiye Uygulaması, Ankara Üniversitesi, S.B.E. İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.

Bağımsız Denetleme Çalışması ve Raporlamasının ilke ve Kuralları Hakkında Tebliğ, Seri:X, No:4 TC. Resmi Gazete - (19846, 18 Haziran 1988).

Bozkurt, Nejat. (2000) Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınevi, 3.Baskı, İstanbul.

Cömert, Nuran. (2012) Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2012, ss.1-12.

Dönmez, Adnan ve Ersoy, Ayten. (2006) Bağımsız Denetim Firmaları Bakış Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi, Bilig, Kış / 2006, Sayı: 36

Erdoğan, Murat. (2002) Muhasebe, Denetim Ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, (5), 51-63

Esendemir, Ebru. (2011) Uluslararası Denetim Standartları Ve Türkiye’deki Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, CBÜ Sosyal bilimler Dergisi, Cilt :9, Sayı :2 s-646-667.

Güredin, Ersin. (2000) Denetim, Beta Basım Yayım, İstanbul.

IFAC (2006) Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements.

Yıldırım, Hakan ve Önel, Mehmet Nuri. (2012) Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi Yıl: 2012, Cilt XXXII, Sayı: I, ss. 261-276 http://www.denetimnet.net/Pages/ttk_bagimsiz_denetim_nedir.aspx ; Erişim tarihi: 20.03.2013)

(http://www.deloitte.com/assets/Dcom- Turkey/; (Erişim tarihi: 25.03.20132) http://www.dunya.com/sirketlere-e-tebligat-zorunlulugu-getirildi-180794h.htm; (Erişim tarihi: 25.04.2013) http://www.hazine.org.tr/ tr/images/uluslararasi%20denetm%20standartlari.pdf, (Erişim tarihi: 25.03.2013)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.