Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları

Vedat Kaya, Adem Türkmen
2.244 529

Öz


2008 yılında dünya konjonktüründe yaşanan finansal kriz, gelişmiş ülkeler gibi gelişmekte olan ekonomileri de önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde kendini 2008 yılında gösteren küresel krizin gelişmekte olan ülkelerdeki yansımalarının ise 2009 yılında olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada Dünya Bankası tarafından ortak paydada gösterilen üst orta gelir gurubu 23 ülkenin, 2008 krizi karşısındaki benzeşen ya da birbirinden uzaklaşan tepkileri kümeleme analizi yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ele alınan ülkelerin sınıflandırılmasının 5 küme biçiminde olduğu görülmüştür. Genel olarak Çin, Malezya, Tayland’ın bir grup olarak, Beyaz Rusya, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve Venezüella’nın bir grup olarak, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya’nın bir grup olarak, Brezilya, Şili, Panama ve Güney Afrika’nın bir grup olarak, Bulgaristan, Kazakistan ve Letonya’nın bir grup olarak, Türkiye, Uruguay ve Kosta Rika’nın bir grup olarak kriz karşısında benzer tepkileri sergilediğini söylemek mümkündür.

Anahtar kelimeler


Küresel Kriz, Ayrışma, Kümeleme

Tam metin:

PDF


Referanslar


 Aras, Osman Nuri, (2010),“ Türkiye’ye Makro Ekonomik Etkileri Bakımından 2008 Küresel Krizi”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:47, Sayı:550.

 Bocutoğlu, Ersan, (2012), “Krizin Makro İktisadından Makro İktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2012/106, http ://www.tek.org.tr

 Berberoğlu, Bahar, (2011), “2008 Global Krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 105–130.

 Çakmak, Nesrin Sungur ve Sarıdoğan, Ercan, (2010), “Küresel İktisadi Krizin Türk İmalat Sanayine Etkileri”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:XXIX, Sayı: II, ss. 23-45.

 Dardac, Nicolae, Giba, Adriana, (2011), “Systemic Financial Crises: A Cluster Analysis”, European Research Studies, Volume XIV, Issue (2), ss.54-64.

 Dell'Ariccia, G., Detragiache, E., Rajan, R. (2008). ‘The real effect of banking crises’, Journal of Financial Intermediation, 17(1), ss. 89-112.  Everitt, Brian ve Landau, Sabine (2001), Cluster Analysis, Hodder Arnold Publication, London.

 Furceri, Davide ve Zdzienicka, Aleksandra, (2011), “The Real Effect of Financial Crises in the European Transition Economies”, Economics of Transition, Vol: 19, Issue:1, ss. 1–25.

 Galbraith, K.G., (2008) “The Collapse of Monetarism and the Irrelevance of the New Monetary Consensus”, 25th Annual Milton Friedman distinguished Lecture at Marietta College, Marietta, Ohio, March 31, [Erişim: 20/07/2013, http://utip.gov.utexas.edu/papers/CollapseofMonetarismdelivered.pdf

 Göçer, İsmet, (2012), “2008 Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri Ve Seçilmiş Ülke Ekonomilerine Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:17, ss.18-37.

 Hutchison, M., Ilan, N., (2005), “How Bad Are Twins? Output Costs of Currency and Banking Crises”, Journal of Money, Credit and Banking, 37(4), ss. 725-752.

 Kantar, Ersin, Keskin, Mustafa, Deviren, Bayram (2012), “Analysis of the effects of the global financial crisis on the Turkish economy, using hierarchical methods”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 391, Issue 7, April 1, ss. 2342–2352

 Kazgan, Gülten, (2012), “2008 Küresel Krizi: Nedenleri, Etik İlkeleri Ve İktisat Eğitimi”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2012/ http ://www.tek.org.tr

 Mazurek, Jiří (2011), “Comparison of impacts of the financial crisis on the Czech Republic regions by cluster analysis”, 13 th International Conference on Finance and Banking, Silesian University, Czech Republic, October 2 – 13, ss.396-404.

 Özmen, İ. (1998), “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması ve Gruplandırılmasına İlişkin Bir Çalışma”, Hazine Dergisi, 11, ss. 41-61  Rawdanowicz, Lukasz, (2010), “The 2008-09 Crisis In Turkey: Performance, Policy Responses And Challenges For Sustaining The Recovery”, OECD Economics Department Working Papers, No. 819, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5km36j7d320s-en

 Reinhart, C., Rogoff, K. (2009), “The Aftermath of Financial Crises”, NBER Working Paper,14656.

 Sharma, Subhash (1996), Applied Multivariate Techniques, J.Wiley and Sons Inc., USA.

 Yıldırım, Süreyya (2010), “2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), ss. 47-55.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.