BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ

Seyfettin Artan, Pınar Hayaloğlu, Nuri Baltacı
2.661 714

Öz


Özet: Bilgi toplumuna geçişin bir sonucu olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler son yıllarda büyümenin önemli bir belirleyicisi durumuna gelmiştir. Bu yeni ekonomik yapı, ülkelerin kalkınma ve büyüme stratejilerine yansımış, bilgi ve iletişim teknolojileri sağladığı olanaklarla rekabet gücü elde etmede temel unsur haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojileri ile iktisadi büyüme ilişkisini geçiş ekonomileri için incelemektir. 1994-2011 dönemini kapsayan çalışmada statik panel veri analiz tekniği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme geçiş ekonomilerinde iktisadi büyümeyi olumlu olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Geçiş Ekonomileri, İktisadi Büyüme, Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Anahtar kelimeler


Geçiş Ekonomileri, İktisadi Büyüme, Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Batuo, Michael Enowbi (2008), “The Role of Telecommunication Infrastructure in the Regional Economic Growth of Africa” MPRA Paper No. 16741. Choi Changkyu and Yi Myung Hoon (2009), “The Effect of the Internet on Economic Growth: Evidence from Cross-Country Panel Data”, Economics Letters, 105(1), ss. 39-41.

Datta A, Agarwal S (2004), “Telecommunications and Economic Growth: A Panel Data Approach”, Applied Economics, 36, ss. 1649–1654.

Ding, Lei ve Haynes, Kingsley (2006), “The Role of Telecommunications Infrastructure in Regional Economic Growth in China”, Australasian Journal of Regional Studies, 12(3), ss.281-302.

Godin, Benoit (2003), “The New Economy: What the Concept Owes to the OECD”, Research Policy, 33(2004) 679–690.

Hardy, Andrew (1980), “The Role of the Telephone in Economic Development”, Telecommunications Policy, 4(4), ss.278-286.

Kaymakçı, Oğuz (2006), “Yeni Ekonomi Rekabet Piyasa ve Ar-Ge”, Nihal Kargı (der.), Bilgi Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa.

Leff, N.H., (1984), “Externalities, Information Costs, and Social Benefit-Cost Analysis for Economic Development: An Example from Telecommunication”, Economic Development and Cultural Change, 32, ss.255-276.

Nadiri, M. I. ve Nandi, B. (2003), “Telecommunications Infrastructure and Economic Development”, Gary Madden (der.) Telecommunications Network: The International Handbook of Telecommunications Economics, http://userpage.fu-berlin.de/jmueller/its/conf/helsinki03/abstracts/Nandi_Nadiri.pdf (02013).

Norton, S.W. (1992), “Transaction Costs, Telecommunications, and the Microeconomics of Macroeconomic Growth”, Economic Development and Cultural Change, 41(1), ss.175-196.

Pazarlıoğlu, M. Vedat ve Gürler K., Özlem (2007), “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı”, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 44(508), ss.35-43.

Pohjola, Matti (2000), “Information Technology and Economic Growth: A Cross-Country Analysis”, The United Nations University United Nations University/World Institute For Development Economics Research (UNU/WIDER) Working Papers, No: 173.

Röller, Lars-Hendrik ve Len Waverman, (1996), "The Impact of Telecommunications Infrastructure on Economic Growth and Development: A First Look at the Data” In The Implications of Knowledge-Based Growth For Micro-Economic Policies, The University of Calgory Press.

Sridhar, Kala S., ve Sridhar, V. (2007), “Telecommunications Infrastructure and Economic Growth: Evidence from Developing Countries”, Applied Econometrics and International Development, 7-2, ss.37-61.

Taşçı, Kamil (2007), “Teorik Çerçevesi ve Uygulama Örnekleriyle Dünyada ve Türkiye’de Yazılım Endüstrisi”, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Planlama Uzmanlığı Tezi (yayımlanmamış eser), Ankara. World Bank, World Development Indicators Data Base

Yapraklı, Sevda (2010), “Türkiye’de Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1980-2008)” Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 10 (2), ss.575-596.

Yıldız, Fazlı (2012), “Telekomünikasyon Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), ss.233-258.

Zeren, Fatma ve Koç Y., Asuman (2012) “Türkiye’de Telekomünikasyon Altyapısının Ekonomik Gelişmişliğe Etkisi: Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Yöntemi”, Sosyoekonomi, 8(17), ss.63-84.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.