DIŞ TİCARET VERGİLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

menşure kolçak
2.281 606

ÖzAnahtar kelimeler


Dış Ticaret, Vergi, Dış Ticaret Vergileri, Gümrük Vergisi,

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKKAYA, Şahin, (1992), Dış Ticaretin Vergilendirilmesi ve Uluslararası Rekabet, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1-236

AKKAYA, Şahin,(1994); "Dış Ticaret Vergilerinin Kamu Gelirleri İçindeki Yeri ve Gelişimi", İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırama Merkezi Konferansları Dergisi, Sayı:36, s:268-294

AYDOĞMUŞ, Mahmut(2013), “Tütün Fonu”, www.vergisorunlari.com, Erişim 02013

BURGESS, Robin, Nicholas Stern(1993); "Taxation and Development" Journal of Economic Literature, Vol.XXXI, June 1993, s793-794

CORDEN, W.Max,(1974); Trade Policy and Economic Welfare, Clerandon Press, Oxford 1974, s76-77

ÇAĞAN, Nami,(19839; Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul

ÇELİK, Binnur,(1999); “İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ve Günümüzdeki Önemi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s:117-125

DUE, John F,(1975);"Customs in Developing Countries", Readings of Taxation in Developing Countries, Third Edition İçinde, (Editörler Rchhard M.Bird ve Oliver Oldman), The John Hpkins Press, Baltimore 1975, s, 175-176

EDİZDOĞAN, Nihat(1981); Teoride ve Uygulamada Özel Tüketim Vergileri, Bursa

EDİZDOĞAN, Nihat, Niyazi ÖZKER, Emrah FERHATOĞLU, (2003); Türk Vergi Sistemi, Ekin Yayınevi, Bursa

EDİZDOĞAN, Nihat(2012), Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa

ERBAŞ,S.N, HEWİTT,D.P,(1990), “The Value –Added Tax and Trade Performance in Turkey”, Public Finance Trade and Development Proceeding Congress of the International Institute of Public Finance, İstanbul, 1998, (ed. Vito Tnzi), Wayne State Universty Press, Detroit

FRIEDLAENDER, Ann, John F. DUE, (1981); Government Finance : Economics of the Public Sector, McGraw-Hill Higher Education

GEDİK, Melek AKDOĞAN;(2010); “Vergi Politikalarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Hesaplanabilir Genel Denge Modeli”.Maliye Dergisi, Sayı:159, Temmuz-Aralık, Ankara

HEMMİNG, Richard, Kalpona COCHNAR; "Büyümeyi Esas Alan Bir Maliye Politikasının Tespiti", Çeviren; Fevzi DEVRİM, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi Prof. Dr. Bedi N. FEYZİOĞLU'na Armağan, Sayı 35, Yıl 1993, S:83-89 İTO(2013), Dâhilde İşleme - Hariçte İşleme Rejimi Ve İhracatçı Birlikleri’nin Bu Kapsamdaki Görevleri, Erişim 12.07.2013, İTO Raporu, www.belgeler.com

KAYA, Sait,(2011); Türkiye'nin Cari Açık Sorunu: Kısa Bir Değerlendirme, İzmir Ticaret Odası, AR&GE Bülten 2011 Eylül – Ekonomi, s, 1-5

KIZILYALLI, Hüsnü,(1969); Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi, Sevinç Matbaası, Ankara

KOLÇAK, Menşure(2003); “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 2003, Cilt 7, Sayı 16, Erzurum KORKMAZ, Esfender,(1982); Vergi Yapısı ve Gelişimi, Gür-Ay Matbaası, İstanbul

LEVİN, Jonathan,(1972); Public Finance in Under Developed Countries, Second Edition, Redwood Press Ltd. Trowbridge, Wild Shire, 1972, s, 67-68

MORGİL, Orhan(2003);”Türkiye –Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi,s,103-116

NART, Ela Çolpan(2010); “Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Etkileri”, Journal of Yasar University, 2010, 17(5) 28742885

SEYİDOĞLU, Halil, (2013); Uluslararası İktisat, Geliştirilmiş 18. Baskı, Güzem Can Yayınları No:26,143-151

ŞAHİNER, Gültekin(2013), İthalatta Katma Değer Vergisi Uygulaması, www.belgeler.com .

TOKATLIOĞLU, YILDIZ Mircan(2005); “Türkiye’de Dış Ticaretin Vergilendirilmesi ve Avrupa Birliği”, Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı 10:, S:46-72

TOMANBAY, Mehmet(2011); Dış Ticaret Rejimi ve İhracatın Finansmanı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara

TUNCER, Selahattin(2002); “ÖTV: Özel Tüketim Vergisi”, Mükellefin Dergisi, S.117, Eylül 2002, s. 199-213.

TUNCER, Selahattin,(2000), “İthalde Gümrük Vergisi Dışında Alınan Vergi Resim ve Fonlar”, Yaklaşım, Yıl 8, Sayı:96 (Aralık), s19-25

UTKULU, Utku ve İsmail AYDEMİR, (2009); Türkiye’de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması (Teoriden Pratiğe), Gazi Kitapevi, Ankara. S11-12 www.igm.gov.tr(2012), İhracat Mevzuatı, Erişim 26.07.2013,s,378-385