BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE YÖNETSEL KARAR VERME TARZLARI İLİŞKİSİ: TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ) ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ibrahim yıldız, Ömer Faruk İşcan
1.595 1.298

ÖzAnahtar kelimeler


Bilgi Teknolojileri, Karar Verme, Yönetsel Kararlar, Karar Verme Süreci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB, TOBB Genç Girişimciler Kurulu.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Acılar, A. (2009), “İşletmelerde Bilgi Güvenliği ve Örgüt Kültürü”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), ss. 25-33.

Albayrak, A. S., Yılmaz, Ş. K. (2009), “ Veri Madenciliği: Karar Ağacı Algoritmaları ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama-Data Mining: Decision Tree Algorithms and An Application On ISE Data”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), ss. 31-52.

Chou, S., Hsu, C. (2005), “MMDT: A Multi-Valued and Multi-Labeled Decision Tree Classifier For Data Mining”, Expert Systems with Applications, 28 (4), ss. 799–812.

Eroğlu, E., Lorcu, F. (2007), “Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile Sayısal Karar Verme”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 36 (2), ss. 30-53.

Greenberg, J., Baron, R. A. (2000), Behavior in Organizations: Understanding and Managing The Human Side of Work, Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Hensman, A., Sadler-Smith, E. (2011), “Intuitive Decision Making in Banking and Finance”, European Management Journal, 29 (1), ss. 51-66. Kıngır, S. (2006), “Bir Hizmet İşletmesi Olarak Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Yönetsel Sorunlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, ss. 457-481.

Koçel, T. (2010), İşletme Yöneticiliği, 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.

Koutsoukis, N., Mitra, G., Lucas, C. (1999), “Adapting On-line Analytical Processing For Decision Modelling: The Interaction of Information and Decision Technologies”, Decision Support Systems, 26 (1), ss. 1Leonard, N. H., Scholl, R. W., Kowalski, K. B. (1999), “Information Processing Style and Decision Making”, Journal of Organizational Behavior, 20 (3), ss. 407-420.

Lin, C., Hong, C. (2009), “Development of A Marketing Information System For Supporting Sales in A Tea-Beverage Market”, Expert Systems with Applications, 36 (3), ss. 5393-5401.

Lu, H., Hasiao, K. L. (2010), “The Influence of Extro/Introversion on The Intention to Pay For Social Networking Sites”, Information & Management, 47 (3), ss. 150–157.

Martinsons, M. G., Davison, R. M. (2007), “Strategic Decision Making and Support Systems: Comparing American, Japanese and Chinese Management”, Decision Support Systems, 43 (1), ss. 284-300.

Nutt, P. C. (1979), “Influence of Decision Styles on Use of Decision Models”, Technologıcal Forecastıng and Socıal Change, 14 (1), ss. 779

Pennino, C., P. (2002), “Is Decision Style Related to Moral Development Among Managers in The U.S.?”, Journal of Business Ethics, 41(4), ss. 337-347.

Richardson, R. M., Smith, S. W. (2007), “The Influence of High/Low Context Culture and Power Distance on Choice of Cummunication Media: Students’ Media Choice to Communicate with Professors in Japan and America”, International Journal of Intercultural Relations, 31(4), ss. 479–501.

Robbins, S. P. (2000), Managing Today!, Second Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Rosenbloom, J. L., Ash, R. A., Dupont, B., Coder, L. (2008), “Why Are There So Few Women In Information Technology?, Assessing The Role of Personality in Career Choices”, Journal of Economic Psychology, 29 (4), ss. 543–554.

Seng, J., Chen, T. C. (2010), “An Analytic Approach to Select Data Mining For Business Decision”, Expert Systems with Application, 37 (12), ss. 8042-8057.

Şimşek, M. Ş. (1999), Yönetim ve Organizasyon, 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

TDK Sözlük (1974), 6. Baskı, Ankara 1974.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.