SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARINDA KALKINMA AJANSLARI: KUDAKA ÖRNEĞİ

Adnan Küçükali
2.233 1.158

Öz


: Bölgesel Kalkınma Ajansları merkezi hükümet tarafından finanse edilen ancak ondan bağımsız bir idari yapıda ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Ajanslar ülke içi bölgesel kalkınmışlık farlılıklarını en aza indirmek ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştirmek gayesi ile kamu ve özel sektörün yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği geliştiren, böylece bölgesel gelişimi sağlayan kamu kuruluşlarıdır.

             Bu makalede, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini çalışma alanı içerisine alan,  Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın  sosyal politikaya yönelik çalışmaları araştırma konusu yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


Bölgesel Kalkınma Ajansları, Sosyal politika, sosyal adâlet.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altınışık, S. & H. S. Peker. (2010). “Bölgesel Kalkınma Ajansları, Ekonomik Önemi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Durumları”, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 34.

Amin, A. (1999). An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, International Journal of Urban and Regional Research, 23(2), 365-37 Press: University of Durham, Durham.

Arslan, E. (2010). “Kalkınma Ajansları Ve Kalkınma Ajanslarının Türkiye Ekonomisine Beklenen Katkıları”, Kamu-İş Dergisi, C.11, Ankara.

Avaner, T. (2005). Bölge Kalkınma Ajansları: Nedir, Ne Değildir?, içinde: “BKA, Siyasal Rejim Sorunu Yaratır mı?”, (derl.) Menaf Turan, Paragraf Yayınevi, Ankara.

Demirci, A. Güneşer (2005). “Farklı Ülkelerde Bölge Kalkınma ajansları”, Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne değildir?, Derleyen: Menaf Turan, I. Basım, Paragraf Yayınevi, Ankara.

Engin, C. (2011). “KALKINMA AJANSLARI: TÜRKİYE VE İNGILTERE ÜLKE ÖRNEKLERİ”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi/ C:3, No: 2, s. 65-7 Ankara.

Ergüder, C. & Ersin, S. (2007). “Kalınma Ajanslarına Genel Bir Bakış”, Türk İdare Dergisi / 456, s. 129-136, Ankara.

EURADA, (2010). http://www.eurada.org/site/files /Regional%20 development / Barca_report.pdf. 121. Çev. (Erişim tarihi: 12.12.2010).

Halkier, H. (01.06. 2011). “Regional Policy An Inter organisational Approach. Regional and ndustrial Policy Research”, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/, Strathclyde, p.537. (Erişim tarihi: 17.02.2011).

Hasanoğlu, M. & Aliyev, Z. (2006). “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları”, Sayıştay Dergisi, sayı: 60.

Hose of Commons, (2011). “ Business and Enterprise Committee Regional development agencies and the Local Democracy, Economic Development and Construction” Fourth Report of Session 2008–09, the House of Commons to be print, http://www.publications.parliament. uk/pa/cm 201011/ cmhansrd/cm110217/debtext/110217-0001.htm (Erişim tarihi: 02011).

Ildırar, M. (2004). Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Stratejileri, Nobel Y. Ankara. ILO, (2011). “Local Economic Development in the War-Torn Areas of Croatia: Supporting the Transition towards a participatory and Decentralized market Economy”http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/@ed_emp/ @emp_ent/@led/documents/publication/wcms_111549.pdf. (Erşim tarihi: 03.05.2011).

Kalkınma Bakanlığı. (2011). Kalkınma Ajansları 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara.

Kayasü, S. & Yaşar, S.S.,(2012). “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler”, http://www.tepav. org.tr/sempozyum/2006/bildiri/bolum3/3 _1_ kayasu. Pdf, (Erşim tarihi: 05.05.2012).

Kayasü, S. vd., (2003). Yerel Bölgesel Kalkınma ve Rekabet Gücünün Arttırılması: Bölgesel Kalkınma ajansları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.

Koray, M. (2000). Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa.

KUDAKAa, (2011). TC. Kuzey Doğu Anadolu Bölge Planı http://kudaka.org.tr/ 2011_Bolge_Plani/, (Erişim tarihi: 03.03.2012).

KUDAKAb, (2011).Başarılı Projeler Planı http://www.kudaka.org.tr/Content Download/ Basarili- Projeler. Pdf, (Erişim tarihi: 03.05.2012).

KUDAKAc, (2011). 2012-2023 İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, http://www.kudaka.org.tr/Erzurum_Turizm_ Kitabi_Baski.pdf, (Erişim tarihi: 03.05.2012).

Ören, Kenan (2011). Sosyal Politika, Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. Ankara.

Özer, M. Akif ( 2012). “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Sosyal Ekonomideki İşlevleri”, Kamu-İş; C:12, S:2, s. 37-74, Ankara.

Öztürk, A. (2009). “Homojen ve Fonksiyonel Bölgelerin Tespiti ve Türkiye İçin İstatistiki Bölge Birimleri Önerisi”, (Yayınlanmış, Planlama Uzmanlığı Tezi, DPT Uzmanlık Tezleri Yayın No: 2802, Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayınları), Ankara.

Rudra, Nita (2008). Globalizaton and the Race to Bottom in Developing Countries Who Really Gets Hyrts, Cambrıdge University Press.New Y.

Sakal, M. & Ergüder C. (2010). “ Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Yeni Bir Araç: Kalkınma Ajansları”, Uluslar Arası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu Deneyimler ve Yeni Fikirler Bildiriler Kitabı, Baş Editör: Mahmut Kardaş, Baskı: SATA reklam Tasarım, s.591-597. İstanbul.

Sayın, D. (2005). “ Hizmette Yerellik ve Bölgecilik”, Bölge Kalkınma Ajansları: Nedir, Ne Değildir?, içinde: Derleyen: Menaf Turan, I. Basım, Paragraf Yayınevi, s.265-269. Ankara.

Taşçı, Faruk (2010). Sosyal Politikalarda Can Simidi Sosyal Yardım, Ankara, Nobel Yayınları, Ankara.

Tazesavaş, T. (2011). “Kalkınma Ajansı Uygulamaları”, Çev. http://www. ipuder.org/dosya-arivi/doc_download/61-kalknma-ajans-uygulamalar. html. (Erişim tarihi: 05.05.2011)

UNDP,(2011). “Participatory Local Development”, (Çevrimiçi), http://www. undp.org.tr/Gozlem2.aspx? WebSayfaNo=1123. (Erişim tarihi: 002011).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.