İŞLETMELERDE SÜREÇ YENİLEME VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

ali rıza ince, Derya Fatma Biçer, Selim Çam
2.633 4.458

Öz


Değişimin günümüz organizasyonları için kaçınılmaz bir gerçek olması süreç yenileme konusunun önemini artırmaktadır. Süreç yenileme uygulamasının, başlı başına bir sorun olması, uygulamaya dönük akademik çalışmaların sınırlı sayıda kalmış olması ve de elde edilen başarılı sonuçların sayısının nispeten az olması konunun araştırılması noktasındaki ilgiyi artırmaktadır.

Temel çıkış noktası piyasa koşullarına uyabilme ve müşteri beklentilerini karşılamak olan süreç yenileme mevcut iş süreçlerinin kökten değiştirilmesi ve yeniden yapılandırılması üzerine odaklanmaktadır.

Bu çalışmada, bir üretim işletmesinde süreç yenileme ve sonrasında firmanın üretim miktarları, personel sayıları ve birim personel başına üretim miktarı arasında uygulanan testler sonucunda % 95 güvenle istatistikî olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 


Anahtar kelimeler


süreç yenileme, üretim

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ardhaldjian, R. ve Fahner, M., (1994). ‘Using Simulation in the Business Process Reengineering Effort’, Industrial Engineering, 26(7).

Armistead, Colin ve Alan, Harrison, (1995). ‘Business Process Re-engineering: Lessons From Operations Management’, International Journal of Operations & Production Management, 15(12).

Baş, Türker, (2010). Anket, Altıncı Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Chan, L. Stephan ve Chang F. Choi, (1997). ‘A Conceptual and Analytical Framework for Business Process Reengineering’, Int. J. Production, 50.

Chan, Peng S. ve David, Peel, (1996). ‘Causes And Impact of Reengineering’, Business Process Management Journal, 4(1).

Davenport, T. ve Stoddard, D., (1994). ‘Reengineering: business change of mythic proportions?’, MIS Quarterly, 18(2).

Davenport, T.H. ve Short, J.E., (1990). ‘The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign’, Sloan Management Review, 31 (4).

Drucker, Peter, (1998). On the Profession of Management, Harvard Business Review Book Series, Boston.

Farrell, John, (1994). ‘A Practical Guide for Implementing Reengineering’, Strategy & Leadership, 22(2).

Fidan, Yahya, (2001). ‘İş Süreçlerinin Yeniden Değerlendirilmesi’, I.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 23-24.

Grover, Varun ve Malhotra, Manoj K., (1997). ‘Business Process Reengineering: A Tutorial on the Concept, Evolution, Method, Technology and Application’, Journal of Operations Management 15.

Gunasekaran, A. ve Kobu, B. (2002), ‘Modelling and Analysis of Business Process Reengineering’, International Journal of Production Research, 40(11). Gunasekaran, A. ve Nath, B., (1997). ‘The Role of Information Technology in Business Process Reengineering’, Int. J. Production Economics, 50.

Hall, Gene; Rosenthal, Jim ve Wade, Judy, (1993). ‘How to Make Reengineering Really Work’, Harvard Business Review , November- December.

Hammer, M. ve Champy, J., (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, HarperBusiness, New York.

Hammer, M., (1990). ‘Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate’, Harvard Business Review, July/August.

Kallio, J. Saarinen, T. Salo, S. Tinnila, M. ve Vepsalainen, A.P.J., (1999). ‘Drivers and Tracers of Business Process Change’, J. of Strategic Information Systems, Kartal, Mahmut (2006). Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri: Parametrik Ve Nonparametrik Teknikler, Nobel yayınları, Ankara.

Keidel, Robert W., Sherry M. Bell, Lewis, Kevin J., (1994). ‘Rethinking Organizational Design [and Executive Commentary]’, The Academy of Management Executive, 8(4).

Koçel, Tamer, (2003). İşletme Yöneticiliği, Yönetim Ve Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-Çağdaş Ve Güncel Yaklaşımlar, 9 Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.

Muthu, Subramanian, Larry Whitman ve S. Hossein Cheraghi, (1999). ‘Business Process Eengıneerıng: A Consolıdated Methodology’, The 4th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice, November, San Antonio, Texas, Purwadi, D. Taraka, K. ve Ota, M., (1999). ‘Reengineering for Human Resource Management in Japanase Companies: Is it important to be Introduced?’ Int. Journal Production Economics.

Ranganathan, C. ve Dhaliwal J. S., (2001). ‘A Survey of Business Process Reengineering Practices in Sigapore’, Information & Management, 39.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.