Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü:Türkiye Örneği (1987-2010)

vedat kaya, ömer yalçınkaya, ibrahim hüseyni
2.299 923

ÖzAnahtar kelimeler


Ekonomik Büyüme, İnşaat Yatırımları, Granger Nedensellik.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Chia, F. C., Skitmore, M., Runeson, G. and Bridge, A. (2011), “Property Investment, Construction and Economic Growth: The case of Malaysia”, In The Asian Conference on Real Estate (ACRE 2011) : Sustainable Growth, Management Challenges, 3-5 October 2011, Thistle Johor Bahru, Malaysia. http://eprints.qut.edu.au/48558/. (02013).

Çelik, S. (2007), Türk İnşaat sektörü ve İnşaat Sektörünün Ülke Ekonomisine Etkilerinin Araştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dlamini, S. (2012), “Relationship of Construction Sector to Economic Growth”, International Congress on Construction Management, Canada http://www.sitsabo.co.za/docs/misc/cib_paper2012.pdf. (02013). Düzyol, M. C. (1997), Türkiye’de Bina İnşaatı Sektörü ve 1990-2010 Dönemi Bölgesel İhtiyaç Tahmini, (DPT Uzmanlık Tezleri). Ankara, Yayın No: DPT: 2484.

Gujarati, D. N. (2010), Temel Ekonometri, (Çev.: Ümit Şenesen ve Gülay G. Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Hozan, M. C. (2006), İnşaat Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İNTES, (2012), İnşaat Sektörü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, www.intes.org.tr/Dosyalar/IntesRaporlar/intes_raporu_temmuz2012pdf. (01-02-2013)

Kılıç, R. ve Demirbaş, E. (2012), “Türkiye’de Kamu İnşaat Harcamalarının Belirleyicileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt:3 Sayı:2, ss.84-97.

Khalil, A. El-N. (2012), “The Impact of Construction Sector on Palestinian Economy- Case Study (Gaza Strip)”, American Academic And Scholarly Research Journal Special Issue, 4(5).

Khan, R. A. (2008), “Role of Construction Sector in Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan Economy”. First International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–I), Advancing and Integrating Construction Education, Research and Practice, Karachi, Pakistan, 279-290. http://www.neduet.edu.pk/ ICCIDCI/Conference%20Proceedings/Papers/030.pdf, (10.02.2013). Lopes, J. (1998), “The Construction Industry and Macroeconomy in Sub Saharan Africa Post 1970”, Construction Management and Economics, 16(6): 637-649.

Lopes, J., Ruddock, L. and Ribeiro, F. L. (2002), “Investment in Construction and Economic Growth in Developing Countries”, Building Research and Information, 30(3): 152-159.

Mallick, H. and Mahalik M. K. (2010), “Constructing the Economy: The Role of Construction Sector in India’s Growth”, Journal of Real Estate Finance and Economics, 40(3): 368-384.

Ramachandra, T. and Rameezdeen, R. (2006), “Study of the Relationship between Construction Sector and the Sri Lankan Economy”, BuiltEnvironment-Sri Lanka, 6(2): 50-56.

Tarı, R. (2010), Ekonometri, 6.Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

Tiwari, A. K. (2011), “A Causal Analysis between Construction Flows and Economic Growth: Evidence from India”, Journal of International Business and Economy, 12(2): 27-42.

TMB, (2011), 30. Olağan Genel Kurulu Dönem Raporu (Nisan 2008-Nisan 2011), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Ankara.

Tse, R.Y.C. and Ganesan, S. (1997), “Causal Relationship between Construction Flows and GDP: Evidence from Hong Kong”. Construction Management and Economics, 15(4): 371-376.

Wibowo, M. A. (2009), “The Contribution of the Construction Industry to The Economy of Indonesia: A Systemic Approach”, Discussion Paper. Construction Management, Civil Engineering, Department, Diponegoro University, Indonesia. http://eprints. undip.ac.id/387/1/Agung_Wibowo.pdf, (12.01.2013).