Dış Politika ve Basın: Avrupa Birliği Müzakere Tarihi Alma Sürecinde Hürriyet Gazetesi

Bulut GÜRPINAR
1.665 459

Öz


Dış politikanın iç politika ile siyasal alanın ekonomi ve askeri alanla eklemli yapısı sonucu halkın gündeminde dış politikanın önem kazanması, basının konumunu güçlendirmiştir. Basın haber ileticisi olma konumunun yanı sıra, kanaat oluşturma, yorumlama misyonunu da benimsemek iddiasındadır. Makalede, Hürriyet Gazetesi’nin AB’den müzakere tarihi alma sürecinde AB’ye ilişkin tutumu incelenmeye çalışılmıştır. Böylesine önemli bir süreçte, Hürriyet Gazetesi AB’yi baş sayfaya ne kadar taşımıştır? AB nasıl ele alınmıştır? Bu süreçte genel bir eğilimden bahsetmek mümkün müdür? Yoksa gazetenin AB politikası gelişmelere duyarlı, günden güne değişen bir çizgide midir? Hürriyet en çok hangi konumda bulunmuştur: “Türkiye’nin sesi” mi, AB’deki gelişmelerinin takipçisi ve aktarıcı mı? Çalışmada test edilecek, Hürriyet’in siyasi kanadı etkileyerek süreçte etkin bir dış politika aktörü olmaktan çok yalnızca Türkiye’yi olumlandıran haberleri ile kamuoyuna seslenen bir yayın organı olmasıdır.


Anahtar kelimeler


Dış Politika, Çoğulculuk, Hürriyet Gazetesi, Avrupa Birliği.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ARI, Tayyar (2002), Uluslararası İlişkiler Teorileri, Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul.

ARIBOĞAN, Deniz Ülke (1998), Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul.

BULL, Hedley (1977), Anarchical Society, Macmillan Publishing Co., London. BURTON, Bruce M. (1993), “International Relations or World Society”, VIOTTI, Paul, KAUPPI, Mark V. (2001), International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism 2nd ed., Macmillan Publishing Co., New York içinde s. 375-384.

BUZAN, Barry, LITTLE, Richard (2000), International System in World History, Remarking The Study of International Relations, Oxford University Press, Oxford.

HAAS, Ernst B. (1993), “Multilateralism, Knowledge and Power”, VIOTTI, Paul, KAUPPI, Mark V. (2001), International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism 2nd ed., Macmillan Publishing Co., New York içinde s. 422-4

HOLLIS, Martin ve SMITH, Steve (1990), Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Press, Oxford.

LITTLE, Richard (1996), “The Growing Relevance of Pluralism”, SMITH, Steve, BOOTH, Ken, ZALEVSKI, Marysia, International Theory: Pozitivism and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge içinde 66-86.

ÖZCAN, Gencer, “Türkiye Dış Politikasında Oluşum Süreci”, SÖNMEZOĞLU, Faruk (2004), Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları, 3. Basım, İstanbul içinde, s. 829-894.

ROSENAU, James N. (1971), The Scientific Study of Foreign Policy, The Free Press, New York.

TILIÇ, L. Doğan, (1998), Utanıyorum Ama Gazeteciyim: Türkiye ve Yunanistan’da Gazetecilik, İletişim Yayınları, İstanbul.

TILIÇ, L. Doğan, (2001), Gazetecilik ve Medyayı Anlamak¸ Su Yayınları, İstanbul.

VIOTTI, Paul, KAUPPI, Mark V. (2001), International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism 2nd ed., Macmillan Publishing Co., New York.

YOUNG, Oran R., “The Actors in World Politics”, ROSENAU, James N., DAVIS, Vincent, EAST, Maurice A (1972), The Analysis of International Politics, The Free Press, New York içinde s. 125-145.

DMG (Doğan Medya Grup), http://www.dmg.com.tr/, 22.12.2004.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.