BATIL İNANÇLARIN YENİLİKÇİLİKTEKİ ROLÜNÜN ANALİZİ

Nihan Özgüven
2.771 546

Öz


Özet: Pazarlama uygulamaları konusunda yapılan çalışmalar, değer yaratma kavramında olduğu gibi daha çok sosyal ve kültürel değişkenler üzerine odaklanmaktadır. Batıl inançlar konusu üzerinde fazla durulmamıştır. Batıl inançlar olumsuz olarak görülmüş ve dinle ilgili bir kavram olarak değerlendirilmiştir. Kültürel batıl inançlar, tüketicilerin yeniliği ve yeni ürünleri kabullenmelerinde etkili olmaktadır. Çalışmanın temel amacı, tüketicilerin yeniliğe uyum göstermelerinde batıl inançların etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular oluşturulurken batıl inançları oluşturan değişkenler ve yenilik kavramı ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. Batıl inançlar ile ilgili pasif batıl inançlar üzerinde durulmuştur. Anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS 15 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, pasif batıl inançların tüketicilerin yeniliğe uyum göstermesinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Batıl İnançlar, Yenilikçilik, Pazarlama

Anahtar kelimeler


Batıl İnançlar, Yenilikçilik, Pazarlama

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akova Sibel, (2011) Batıl İnançlar ve Metoforlarının Reklam Disipliniyle İlişkisi, Mistik Pazarlama, Editör: Filiz Okay Demir, MediCat Yayınları, İstanbul, Ang Swee Hoon (1997) “Chinese Consumers’ Perception of Alpha-Numeric Brand Names”, Journal of Consumer Marketing, Vol.14, No:3, pp. 2202

Bleak, J. L. and Frederick, C. M. (1998), “Superstitious behavior in sport: levels of effectiveness and determinants of use in three collegiate sports”, Journal of Sport Behavior, Vol. 21 No. 1, pp. 1–15.

Derin Aylin, (2011), “Batıl İnançlar ve Türklerin Yaşantılarında Yer Etmiş Batıl İnançlar”, http://www.makalemarketi.com/toplum-vehaberler/yasam/2652-batil-inanclar-ve-turklerin-yasantilarinda-yeretmis-batil-inanclar.html, 6 Aralık, Erişim Tarihi: 10.03.2012.

Doğan Mustafa, (2006), “Halk Arasında Batıl Olarak Nitelendirilen Ve Kutsal Mekanlarda Uygulanan İnanç Ve Davranışların Sosyal Politik Açıdan İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Kramer Thomas, Block Lauren, (2008), “Conscious and Nonconscious Components of Superstitious Belief in Judgment and Decision Making”, Journal of Consumer Research, Vol.34, pp.783-793.

Lindeman Marjaana, Aarnio Kia, (2007), “Superstitious, Magical, And Paranormal Beliefs: An İntegrative Model”, Journal of Research Personality, Vol.41, Issue 4, August, pp.731-744

Manning KC, Bearden WO, Madden TJ. (1995), “Consumer innovativeness and the adoption process” Journal of Consumer Psychology, Vol. 4, No:4, pp.329–345.

Mowen, J. C. and Carlson, B. (2003), “Exploring the antecedents and consumer behavior consequences of the trait of superstition”, Psychology and Marketing, Vol. 20 No. 12, pp. 1045-1065.

Tatlılıoğlu Durmuş, (2000), “Türkmen Irımları (Halk İnançları)” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Cilt.4, Sayı.1, s.1-15.

Tek Baybars Ömer, Özgül Engin, (2005), Modern Pazarlama İlkeleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir.

Tobacyk, Jerome J., (1991), “Superstition And Beliefs About The Prediction Of Future Events” Psychological Reports, Vol 68(2), Apr, pp.511-512. Wiseman Richard, Watt Caroline, (2004) “Mesauring Superstitious Belief: Why Lucky Charms Matter”, The Parapsychological Association Convention, pp. 291- 298.

Womack M. (1992), “Why Athletes Need Ritual: A Study Of Magic Among Professional Athletes” In:Shirl Hoffman. Ed. Sport and Religion, Champaign, IL: Human Kinetics, pp.191-202. www.focusinnovaion.net/what.html, S.E.T. Erişim Tarihi: 12.03.2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.