DİJİTAL BÖLÜNME, DİJİTAL YOKSULLUK VE ULUSLARARASI TİCARET

Cemalettin KALAYCI
3.060 1.076

Öz


20. yüzyılın sonlarına doğru gittikçe önemi artan bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)’ndeki gelişmelerin, ülkelerin ekonomik büyümesinin artmasına ve bireylerin yaşam düzeylerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir. Ancak ICT’ndeki gelişmelerden bütün ülkeler aynı ölçüde yararlanamamaktadırlar. Bu durum dijital bölünme, dijital yoksulluk gibi toplum refahını olumsuz etkileyen unsurları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada dijital bölünme ve dijital yoksulluğun küresel boyutu analiz edilerek, bu problemlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler ve dijital bölünmenin uluslararası ticarete etkileri tartışılmıştır. Elde edilen sonuç, dijital bölünmenin ortaya çıkardığı sorunları ülke düzeyinde çözmenin yeterli olmayacağını ve bu sorunlarla küresel düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.


Anahtar kelimeler


Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk, Uluslararası Ticaret

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alhadji Ly, M. (2011), “ICT Access and Usage in Sub-Saharan Africa: Digital Poverty Analysis at Individual Level”, PhD Fellow Consortium Pour la Recherche Economique et Sociale (CRES)-UCAD, CPRafrica Conference, Nairobi 18-19 April 2011.

Alican, F. (2009), Kriz ve Yazılım: Küresel ve Yerel Değerlendirmeler, Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını, İstanbul.

Artan, S. ve Kalaycı, C. (2009), “İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), ss.175-187.

Barrantes, R. (2007a). “Analysis of ICT Demand: What is Digital Poverty and How to Measure It?”, H. Galperin ve J. Mariscal (der), Digital Poverty: Latin American and Caribbean Perspectives, IDRC, Ottawa, Canada, ss.29-53.

Barrantes, R. (2007b). “Digital Poverty: Concept and Measurement, With an Application to Peru”, Working paper #337, Kellogg Institute, University of Notre Dame. http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/337.pdf (Erişim Tarihi: 04.01.2013).

Compaine, B. (2001), The Digital Divide: Facing a Crisis or Creating a Myth?, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Yayınları, Cambridge.

Cuervo, M.R.V. ve Menendez, A.J.L. (2006), “A Multivariate Framework for The Analysis of The Digital Divide: Evidence for The European Union15”, Information & Management, 43, ss.756-766.

Dewan, S., ve Riggins, F. J. (2005), “The Digital Divide: Current and Future Research Directions”, Journal of Association for Information Systems, 6(2), ss.298–337.

Dobrotova, M. ve Diğerleri (2012), “A New Perspective on The ICT Development Index”, Information Development, DOI: 1177/0266666912446497, http://idv.sagepub.com/content/early/2012/05/30/0266666912446497, (Erişim Tarihi: 05.01.2013)

Doong, S.H. ve Ho, S.C. (2012). “The Impact of ICT Development on The Global Digital Divide”, Electronic Commerce Research and Applications, 11(5), ss.518-533.

Hargittai, E. (2003), “The Digital Divide and What to Do About It”, Derek, C. Jones (der), New Economy Handbook, Elsevier Academic Press, New York, ss. 822-841. http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/keytelecom.html, (Erişim Tarihi: 05.01.2013)

Ilgaz, H. ve Seferoğlu, S. (2010), “Sayısal Uçurumun Boyutları ve Teknoloji Politikaları”, IETC 10 th International Educational Technology Conference, 26-28 April 2010.

ITU (2012), Measuring the Information Society, International Telecommunication Union, CH-1211 Geneva/Switzerland.

Karaata, E.S. (2012), Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Yayımlanan (Bilişim Sektörü Perspektifinden) Birbiriyle Bağlantılı Olmaya (Şebekeler / Ağlar İçinde Olmaya) Hazırlık Endeksi Hakkında Bilgi Notu Bankası, TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Notlar No.2012-3.

Kılıç, Ç. (2011), “Küreselleşen Dünyada Dijital Bölünme Sorunu”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), ss.81-90.

Noris, P. (2001), Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and The Internet Worldwide, Cambridge Üniversitesi Yayını, Cambridge. OECD (2001), Understanding The Digital Divide, Fransa. http://www.oecd.org/internet/ieconomy/1888451.pdf, (Erişim Tarihi: 002013)

Oruç, E. ve Aslan, S. (2002), Sayısal Uçurumun Önlenmesi: Stratejik Plan, Telekomünikasyon Kurumu Yayını, Ankara.

Öztürk, L. (2005), “Türkiye’de Dijital Eşitsizlik: TÜBİTAK-BİLTEN Anketleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 24, ss.111-131.

Puga, P. ve Diğerleri (2009), “Telecommunications for The Needy: How Needed are They?”, Informatica Economica, 13(2), ss.175-188.

Saatçioğlu, Ö.Y. (2006), “Sayısal Uçurum: Tanım, Boyutlar ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 21, ss.51-61.

Salinas, R. (2003), “Addressing The Digital Divide Through Collection Development”, Collection Building, 22 (3), ss. 131-136.

UNESCAP (2010), The Development Impact Of Information Technology in Trade Facilitation: a Study by the Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, Studies in Trade and Investment 69, United Nations Publication, New York.

WEF (2012), The Global Information Technology Report 2012: Living in a

Hyperconnected World, The World Economic Forum, Geneva.