Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: “Neuen Steuerungsmodell” ve Duisburg Örneği

Uğur SADİOĞLU
2.423 752

Öz


Tarihsel süreçte sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda oluşan birikimler; zamanı önceden kestirilemeyen dönemlerde toplumu ilgilendiren tüm yapılarda ve özellikle yönetim yapılarında değişimleri beraberinde getirmiştir. 20. yüzyıl’ın son çeyreğinde işlenmeye başlayan, Anglo-Sakson merkezli bakış açısıyla; sosyal, ekonomik ve siyasal alanlara yönelik felsefesini kamu yönetimine uyarlamaya çalışan “Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) – New Public Management (NPM)” paradigması, bahsedilen dönemin sonlarında küresel anlamda etkili olmaya başlamıştır. Almanya için YKİ’nin etkili olmaya başladığı yıllar, ülkenin önemli siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümler geçirmeye başladığı 1990’lı yıllar olmuştur. YKİ, yaklaşımın ortaya çıktığı Anglo-Sakson ülkelerinden ve bu yaklaşımın daha sonra hakim olmaya başladığı Kıta Avrupası ülkelerinden farklı olarak, Almanya’da aşağıdan-yukarı bir şekilde, yerel yönetimlerden başlayarak yeni bir yönetim modeli olarak - “Neuen Steuerungsmodell-NSM” uygulamaya yansımıştır. Güçlü bir yerel yönetim kültürü olan ve küreselleşme sürecinde hâkim yönetim paradigmaları çerçevesinde dönüşüm geçiren Alman yerel yönetimleri kendine özgü bir görüntü sunmaktadır. Bu çalışmada, YKİ paradigmasının hâkim olduğu 1990’lı yıllardaki etkisiyle tetiklenen ve Alman yönetim kültürüne ilişkin özellikler barındıran “Neuen Steuerungsmodell-NSM”in içeriği, araçları, amaçları ve ortaya koyduğu farklılıklar yerel yönetimler bağlamında tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. “Neuen Steuerungsmodell”in uygulamada ortaya çıkardığı resmi daha iyi anlamak için Almanya’nın Nordrhein-Westfalen (NRW) eyaletinin Duisburg şehrinde yerel yöneticiler ve yerel siyasetçilerle mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde, bu kendine özgü gelişmeden Türkiye’de yaşanan yerelleşme sürecinde nasıl yararlanılabileceği tartışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Alman Yerel Yönetimleri, Küreselleşme, NSM, Yeni Kamu İşletmeciliği, Yerelleşme.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akın, Ö. (2004), “Federal Almanya”, Nuray E. Keskin (Ed.), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, AÜ SBF KAYAUM, Ankara, s. 227-260.

Akın, Ö. (2009), “Federal Almanya’da Kamu Yönetimi”, Birgül Ayman Güler vd. (Ed.), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, s. 413-468.

Aydın, M. D. (2004), “Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi”, M. Kemal Öktem ve Uğur Ömürgönülşen (Ed.), Kamu Yönetimi – Gelişimi ve Güncel Sorunlar, İmaj Yayınevi, Ankara, s. 187-230.

Baldersheim, H. (2002), “Subsidiarity at Work: Modes of Multi-Level Governance in European Countries”, Janice Caulfield ve Helge O. Larsen (Ed.), Local Government at the Millennium, Leske+Budrich, Opladen, s. 203-212.

Banner, G. (2006), “Local Government – A Strategic Resource in German Public Management Reform”, Vincent Hoffmann-Martinot ve Hellmut Wollmann (Ed.), State and Local Government Reforms in France and Germany, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 125-144.

Benz, A. - A. Meincke (2006), “Sub-National Government and Regional Governance in Germany”, Vincent Hoffmann-Martinot ve Hellmut Wollmann (Ed.), State and Local Government Reforms in France and Germany, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 59-74.

Bogumil, J. (2006), “Administrative Modernisation and Logic of Politics – Impact of the New Steering Model on Relations between Local Government Politics and Administration”, German Journal of Urban Studies, 45 (2), s. 13-25.

Böhret, Carl - Götz Konzendorf (2001), “Administration in its Social and Economic Environment”, Klaus König ve Heinrich Siedentopf (Ed.), Public Administration in Germany, Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, s. 57-72.

Busse, V. (2001), “The Structure of Federal Administration”, Klaus König ve Heinrich Siedentopf (Ed.), Public Administration in Germany, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 105-122.

Coe, C. K. (2008), “Preventing Local Government Fiscal Crises: Emerging Best Practices”, Public Administration Review, 68(4), s. 759-767.

Christensen, T. - P. Lægreid (2007), “Introduction – Theoretical Approach and Research Questions”, Tom Christensen ve Per Laegreid (Ed.), Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms, Ashgate Publishing, Hampshire, s. 1-16.

Florack, M.- T. Grunden - K.-R. Korte (2008), “No Governance without Government. Political Management at the State Level: The Case of North Rhine-Westphalia”, Rudiger Schmitt-Beck, Tobias Debiel ve Karl-Rudolf Korte (Ed.), Governance and Legitimacy in a Globalized World, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 59-74.

Flynn, N. - F. Strehl (1996), “Introduction”, Norman Flynn ve Franz Strehl (Ed.), Public Sector Management in Europa, Prentice Hall Europa, Great Britain, s. 1-22.

Greasley, S. - G. Stoker (2008), “Mayors and Urban Governance: Developing a Facilitative Leadership Style”, Public Administration Review, 68(4), s. Gül, H. (2005), “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına Ademi Merkezileşme-Küreselleşme Dinamikleri ve Yönetimi Geliştirme Açılarından Bakış”, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I:Reform, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s. 39-55.

Haschke, Dieter (1997), Local Government Administration in Germany, German Law Archieve, http://www.iuscomp.org/gla/literature/ localgov.htm, E.T.: 16.02.2010.

Hassink, R. (1992), Regional Innovation Policy: Case-Studies from the Ruhr Area, Baden-Württemberg and the North East of England, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit, Utrecht.

Klages, H. - E. Löffler (1996), “Public Sector Modernization in Germany – Recent Trends and Emerging Strategies”, Norman Flynn ve Franz Strehl (Ed.), Public Sector Management in Europa, Prentice Hall Europa, Great Britain, s. 132-145.

Knemeyer, F.-L. (2001), “The Constitution of Local Government”, Klaus König ve Heinrich Siedentopf (Ed.), Public Administration in Germany, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 171-182.

König, K. (2001), “Public Administration in the Unified Germany”, Klaus König ve Heinrich Siedentopf (Ed.), Public Administration in Germany, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 13-31.

Kuhlmann, S. (2008), Politik-und Verwaltungsreform in Kontinentaleuropa. Subnationale Institutionenpolitik in deutsch-französischen Verleich, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Kuhlmann, S., J. Bogumil - S. Grohs (2008), “Evaluating Administrative Modernization in German Local Governments: Success or Failure of the “New Steering Model”?”, Public Administration Review, 68(5), s. 85186

Lüttmann, J. (2007), Local Government Reforms in Germany, GRIN Verlag, Münich.

Ömürgönülşen, U. - U. Sadioğlu (2009), “Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 18(1), s. 1-22.

Pollitt, C. - G. Bouckaert (2005), Public Management Reform – A Comparative Analysis, Oxford University Press, New York.

Pracher, C. (1996), “New Models of Guidance and Steering in The Public Administration”, Norman Flynn and Franz Strehl (Ed.), Public Sector Management in Europa, Prentice Hall Europa, Great Britain, s. 14615

Reichard, C. (1996), “Case Study: Implementing Public Management Concepts in Local Authorities”, Norman Flynn ve Franz Strehl (Ed.), Public Sector Management in Europa, Prentice Hall Europa, Great Britain, s. Reichard, C. (2001), “New Approaches to Public Management”, Klaus König ve Heinrich Siedentopf (Ed.), Public Administration in Germany, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 541-556.

Schmitt-Beck, R., T. Debiel ve K.-R. Korte (2008), Governance and Legitimacy in a Globalized World, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Seibel, W. (2001), “Administrative Reforms”, Klaus König ve Heinrich Siedentopf (Ed.), Public Administration in Germany, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 73-89.

Vetter, A. (2006), “Modernizing German Local Government: Bringing the People Back in?”, Vincent Hoffmann-Martinot ve Hellmut Wollmann (Ed.), State and Local Government Reforms in France and Germany, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 253-268.

Wollmann, H. - S. Lund (1997), “European Integration and the Local Authorities in Germany: Impacts and Perceptions”, M.J.F. Goldsmith ve K.K. Klausen (Ed.), European Integration and Local Government, Edward Elgar, Brookfield, US, s. 57-74.

Wollmann, H. (2002), “Recent Democractic and Administrative Reforms in Germany’s Local Government: Persistence and Change”, Janice Caulfield ve Helge O. Larsen (Ed.), Local Government at the Millennium, Leske+Budrich, Opladen, s. 63-89.

Wollmann, H. - G. Bouckaert (2006), “State Organisation in France and Germany between Territoriality and Functionality”, Vincent HoffmannMartinot ve Hellmut Wollmann (Ed.), State and Local Government Reforms in France and Germany, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 11-37.

Zeemering, Eric S. (2008), “Governing Interlocal Cooperation: City Council Interests and the Implications for Public Management”, Public Administration Review, 68(4), s. 731-741.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.