TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN AFETLER KARŞISINDAKİ DURUMU

Vedat Laçiner, Ömer Yavuz
2.105 525

Öz


Bu çalışmanın amacı, afetlerin yol açtığı hasarlar nedeniyle yardıma muhtaç hale gelen kişiler için yapılan yardımların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki durumunu incelemektir. Afet sonrasında yapılan yardımlar, sosyal güvenlik sistemi içerisinde daha çok, primsiz rejimi oluşturan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler yoluyla karşılanmaktadır. Ancak primsiz rejimin yanı sıra primli rejim kapsamında yapılan birtakım yardımlar da mevcuttur. Söz konusu bütün bu yardımlar, genellikle “muhtaçlık” olgusuna bağlanmış dolaylı yardımlardır ve mevzuatın farklı yerlerinde saklı haldedir. Afet sonrasında söz konusu dolaylı yardımların gerçekleştirilebilmesine bu durumun yol açtığı zorluklar nedeniyle, daha çok anlık idari kararlar ile yardımlar yapılması yoluna gidilmektedir. Çalışmada afet yardımları konusundaki mevzuatın çerçevesi ve mevzuat dağınıklığının yarattığı olumsuzluklar incelenmiştir.


Anahtar kelimeler


Afet, Sosyal Güvenlik, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Afet Sonrası Yardım

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyılmaz, Hüseyin. (2012). Sosyal Güvenlik Hukuku. 4.Baskı. Ankara: Alter Yayınevi.

Bal, Erdoğan. Sosyal Yardım, Hukuki İncelemeler Kütüphanesi, www.turkhukuksitesi.com /makale_315.htm>, (Erişim: 19.12.2012).

Ekmekçi, Ömer ve Tuncay A. Can. (2005). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

Erkan, E. Ayşe. (2010). Afet Yönetiminde Risk Azaltma ve Türkiye’de Yaşanan Sorunlar. Ankara: DPT Uzmanlık Tezleri.

Göktaş, Murat, Çakır Erden ve Özdamar Murat. (2011). Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik ve Primsiz Rejim. Ankara:Yaklaşım Yayıncılık.

Güzel, Ali ve Okur, Ali Rıza. (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku. Yenilenmiş Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

Kuruca, Mustafa. (2009). Doğal Afetlerden Zarar Görenlere Primli ve Primsiz Rejim Kapsamında Yapılan Yardımlar, Mali Çözüm, Sayı 94-2009, s. 271-28

Korkusuz, Refik ve Uğur, Suat. (2010). Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş. 2. Baskı. Bursa: Ekin Yayınları.

Sözer, Ali Nazi. (2006). Türkiye’de Sosyal Hukuk. İzmir: Fakülteler Kitapevi. Şakar, Müjdat. (2006). Sosyal Sigortalar Uygulaması. Yenilenmiş 8. Baskı. İstanbul: Der Yayınevi.

Taşcı, F. (2007). 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Tufan, Beril. (2000). Afet Durumlarında Sosyal Destek Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uzmanları. İçinde , Beril Tufan ve diğ. (Der.), Travma Tedavisi Uzman Eğitimi: 118-121. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını No:002.

Tuncay, Tarık. (2004). Afetlerde Sosyal Hizmet, 1999 Marmara ve BoluDüzce Depremleri Sonrasında Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Uygulamaları. Ankara: Özbay Ofset Matbaacılık.

Uşan, Fatih. (2009) Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Genel Esasları. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yavaş, Hikmet. (2005). Türkiye’de Doğal Afetlerin Merkez-Yerel İlişkiler Açısından Yönetim Sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, S. 3: 280-301.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.